Ekonomi Terimleri

Sert Kredi

(Hard loan) Bir ülkenin değeri istikrar­lı bir düzeyde kalan ve konvertibl olan güçlü bir para cinsinden ödemek duru­munda olduğu dış kredidir. Konvertibl olmayan bir ulusal para ile ödenecek dış borç ise yumuşak kredi (soft loan) o

Sertifikalar

(Certificates) Yatırımcısına önceden belirlenmiş koşulların oluşması duru­munda alacak hakkı veren sermaye piya­sası aracı niteliğindeki yapılandırılmış finansal ürünlerdir. Sertifikalar, varant benzeri bir finansal üründür. Tıpkı v

Servet Vergileri

(Property taxes) Servet sahibinden veya servete konu olan emlak, veraset ve intikal kapsamındaki menkul ve gayrimenkullerden alınan vergidir.

Sharpe Oranı

(Sharpe’s risk adjusted return) Willi­am F. Sharpe tarafından geliştirilen bu performans kriterinde bir portföyün toplam riski standart sapma ile tanım­lanmıştır ve portföyün artık getirisi standart sapma ile karşılaştırılmakta­dır.

Sıcak Para

(Hot money) Uluslararası piyasalarda, para kendine en yüksek geliri getirecek alanlara doğru akar ve ülkeler arası kur farkları ve faiz farkları gibi imkânlardan yararlanarak herhangi bir ülkeye kısa bir süre için girebilir. Yabancı

Sıfır Esaslı Bütçeleme

(Zero-based budgeting) Bu bütçe hazır­lama sisteminde, harcamalar değişen koşullara göre yeniden değerlendirilir. “Sıfır esaslı” nitelendirmesi

Sıkı Para Politikası

(Tight money policy) Daraltıcı para politikasına basın ve politikacılar ta­rafından takılan addır. Enflasyonu dü­şürmek amacıyla açık piyasa işlemleri, reeskont ve faiz oranlarının yükseltil­mesi gibi araçlarla para arzını azaltma­y

Sınıf

(Class) Aynı sosyal ve ekonomik koşul­lar içinde yaşayan bireylerden oluşan topluluktur.

Sınır Ötesi Kirlilik

(Transboundary pollution) Bir ülkedeki zararlı maddelerin hava ve su akımı ile diğer bir ülkeyi etkilemesini tanımlar.

Sınır Ticareti

(Border trade) Aynı kara parçası üze­rinde birbirine sınırı olan ülkeler ara­sında yapılan ve özel mevzuatla düzen­lenen ticarettir. Sınır ticareti sınırın iki tarafındaki iller veya idari birimler arasında yapılır.

Sırdaş Hesap

(Numbered account) Mudinin kimliği sorulmadan açılan banka hesaplarıdır. Bu hesap türü 80’li yıllarda Türkiye’de de denenmiş ve daha sonra uygulama­dan kaldırılmıştır.

Sigorta

(Insurance) Sigorta bireylerin ve kurumların riskten korunmak amacıyla, riskten koruma hizmeti veren kurumlarla yaptığı anlaşmadır. Sigortacı ku­rum, bireyin veya kurumun belirli bir prim ödemesi karşılığında bu hizmet­ten yararlana

Sigorta Poliçesi

(Insurance policy) Sigorta yapan ile yaptıran arasında karşılıklı hak ve yü­kümlülüklerin yer aldığı ve ilgili mev­zuata uygun olarak düzenlenmesi gere­ken belgedir.

Sikke

(Specie) Devlet tarafından ağırlık, ayar ve değeri belirlenmiş paradır. Sikkeler, altın, gümüş, bakır, bronz ve alümin­yum gibi metallerden veya alaşımlar­dan darphanelerde basılır.

Sistemik Risk

(Systemic risk) Finansal sistemin bir kısmı veya tamamında meydana gelen bir zafiyetten ötürü finansal hizmet­lerin iktisadi faaliyet üzerinde ciddi olumsuz sonuçlara da yol açabilecek şekilde kesintiye uğraması sistemik risk olarak

Société Générale

Fransız bankasının Türkiye’de 1990 yı­lında açılmış şubesi, mevduat toplam yetkisine sahip yabancı banka şubesi statüsünde 1 şubesi ve 39 elemanı ile faaliyet göstermektedir.

Son Kredi Mercii

(Lender of LastResort) Merkez banka­larının, para otoritesi olma sıfatları ve finansal istikrarı sağlama yükümlülük­leri nedeniyle, sistemde ortaya çıkan fon açıklarının piyasadan karşılanama­ması halinde, zor durumdaki kurumun son

Sosyal Güvenlik Kurumu

Cumhuriyet döneminde işçiler ve me­murlar için bazı kamu kurumlarında tekaüt (emekli) ve teavün (yardımlaş­ma) sandıkları oluşturulmuştu. Tüm işçileri kapsayan sosyal güvenlik ku­rumu ise ilk kez 1945’te İşçi Sigorta­ları Kurumu adı

Sosyal Göstergeler

(Social indicators) Bu terim, kentleş­me oranı, nüfus artış hızı, sosyal güven­lik sisteminin kapsamı, gelir dağılımı, sağlık, eğitim ve kültür hizmetlerinin düzeyi, okullaşma oranı ve içme suyu hizmetleri gibi sosyal refah gösterge

Sosyalizasyon

(Socialization) Devletin sağlık ve eği­tim gibi hizmetlerden tüm bölgelerde yaşayan bireylerin eşit olarak yararlan­ması için aldığı önlemlerdir.