Ekonomi Terimleri

STRIP

(Separate Trading of Registered In­terest and Principal of Securities) Kuponlu bir menkul kıymetin anapa­rası ve kuponlarının ayrı ayrı işlem görebilmesi amacı ile ayrıştırılmasını ifade eder. Amaç, özellikle uzun vadeli kuponlu ihr

Su Arıtma

(Water treatment) Çökeltme, pıhtılaş­tırma, filtrasyon, dezenfeksiyon, yumu­şatma ve havalandırma gibi yöntemler­le suyu kullanılır hale getirme işlemidir.

Subprime Piyasalar

(Subprime markets) Kredi geçmişi iyi olmayan kişilerin daha yüksek faizle kredi alabildikleri piyasalardır. Eğer bu kredi ev almak amacıyla çekilmişse “subprime mortgage” olarak adlandırıl­maktadır. Krediyi veren kuruluşlar bu kredi

Su Kirliliği

(Water pollution) Kimyasal ya da bi­yolojik maddelerin katılmasıyla suyun kalitesinin yaralı kullanıma imkân ver­meyecek şekilde bozulmasıdır.

Sukuk

(Sukuk) Sukuk denen yatırım enstrü­manının ihracı ile elde edilen fonla be­lirli bir varlık alınmakta veya yatırım yapılmaktadır. Bu yatırımdan elde edi­len gelirn, sukuk sahiplerine belirli dö­nemlerde ödenmektedir. Katılım ban­kac

Sulak Alanlar

(Wetlands) Bitki örtüsünü, sudaki ha­yatı besleyecek yeterli yer üstü ya da yeraltı sularına sahip alanlardır. Bu alanlar birçok balık ve su kuşu türlerine yetişme ve üreme imkânı sağlar.

Suyun Temizlenmesi

(Water purification) İçme suyu üretmek için yapılan filtreleme, kimyasal işlemler, damıtma ve benzeri işlemlerle suyun ya­bancı maddelerden arındırılmasıdır.

Sübvansiyon

(Subsidy) Devlet tarafından üreticile­re veya tüketicilere yapılan karşılıksız mali yardımdır. Bu yardım dolaylı veya dolaysız olabilir.

Sürdürülebilir Gelişme

(Sustainable development) Bugünkü ku­şakların ihtiyaçlarının karşılanmasını, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlike­ye atmadan karşılanmasına imkân vere­cek ekonomik kalkınma politikalarını ve stratejilerini tanımlayan bir kavramd

Sürü İçgüdüsü

(Herd instinct) Belirli bir dönemde ya­tırımcıların menkul değerlerin alımını veya satışını, salt başkaları da aldığı veya sattığı için yapmaları durumunu ifade eden bir terimdir.

Swap

(Swap) İki tarafın bir varlık ya da yü­kümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Ör­neğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı fa­izli borca sahip bir firma birbirlerini

SWIFT

(Society for Worldwide Interbank Fi­nancial Telecommunication) Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Top­luluğu, 1973’te 15 ülkeden 239 banka­nın katılımı ile kurulmuştur ve merkezi Belçika’dadır.

SWIFT’in başlıca amaçları