Ekonomi Terimleri

Ucuz Emek Ülkeleri

(Cheap labour countries) İşgücü arzı­nın yüksek olması nedeniyle ücretlerin göreli olarak çok düşük olduğu geliş­mekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından verilen addır.

Uçan Kazlar Teorisi

(Flying Geese Theory) Japon iktisatçı Kaname Akamatsu’nun geçen yüzyı­lın 30’lu yıllarındaki bir makalesinde açıkladığı “Uçan Kazlar Teorisi”, İ

Ulaştırma Ekonomisi

(Transportation economics) Ulaştırma sektörünün yapısını ve örgütlenmesini ekonomik kavram ve yöntemleri kulla­narak analiz eden ekonomi dalıdır.

Ulusal Ekonomi

(National economy) Bir ülkede mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve tüketiminin gerçek­leştirildiği sisteme verilen addır.

Ulusal İşlem Kuralı

(National treatment clause) Bir ülkede ithal mallarına, iç pazarda yerli mallara yapılandan daha farklı bir uygulama ya­pılmaması kuralıdır. Bu hüküm Güm­rük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nda yer almış daha sonra Dünya Ticar

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

(International Atomic Energy Agen­cy: IAEA) Nükleer teknolojilerin dün­ya çapında güvenli bir biçimde geliş­tirilmesi, güvenliğinin sağlanması ve barışçıl olarak kullanılması gibi amaç­larla 1957 yılında Birleşmiş Milletler bünyesin

Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ)

(International Labour Organization: ILO) Halen faaliyette bulunan en eski uluslararası örgütlerden biridir. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1919’da kurul­muş ve 1946’da Birleşmiş Milletler’in ilk uzmanlık kuruluşu olmuştur. ILO’nun

Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu

(International Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM). Kü­resel düzeyde ekolojik tarımı yaygın­laştırmak, çeşitlendirmek ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla 750’den fazla örgütün ve 102 ülkenin k

Uluslararası Enerji Ajansı

(International Energy Agency: IEA) Üye ülkelere güvenilir, kesintisiz, te­miz enerji sağlamak, alternatif enerji kaynaklarını geliştirmek ve enerji kul­lanımında etkinliği artırmak gibi ko­nularda enerji politikası danışmanlığı yapm

Uluslararası Gözetim Şirketleri

(International surveillance compa­nies) Uluslararası ticari kuralların gereği olarak mevzuat, satış akdi veya akreditifler gereğince tartı ve analiz yapılmasının zorunlu olduğu durum­larda bir üçüncü tarafın bu işlemleri yapması zor

Uluslararası Hava Taşıma Kurumu

(International Air Transport Associa­tion: IATA) Hava yolu ile yapılan tica­ri taşımacılığı geliştirmek ve güvenli, düzenli olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla 1945 yılında kuru­lan uluslararası örgüttür.

Uluslararası İktisat

(International economics) Ülkeler ara­sındaki iktisadi ilişkilerin tüm yönleri­ni inceleyen iktisadın bir alt dalıdır.

Uluslararası Kalkınma Birliği

(International Development Associ­ation: IDA) Dünyanın en yoksul ülke­lerine yardımda bulunarak ve faizsiz kredi vererek bu ülkelerde iktisadi bü­yümeyi sağlamak, gelir eşitsizliklerini azaltmak için Dünya Bankası bünyesin­de 1960 y

Uluslararası Ödemeler Bankası

(Bank for International Settlements: BIS) Uluslararası parasal ve finansal iş­birliğini destekleme kapsamında merkez bankalarına hizmet veren bir kurumdur. Uluslararası Mutabakat Bankası niteli­ğindeki bu kurum 1930’da Almanya’nın B

Uluslararası Rezervler

Bkz. Döviz rezervleri.

Uluslararası Standartlar Örgütü

(International Organization for Stan­dards: ISO) Ürünlerin sınıflandırıl­ması, tanımlanması ve değerlendiril­mesinde, imalat ve sunumunda, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasında sürekli uygulanacak kriterler ile şart­nameleri belir

Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması

(Standard International Trade Classi­fication: SITC) Dış ticaret verilerinin uluslararası düzeyde karşılaştırılmasını sağlayan bir sınıflandırma sistemidir. 1950 yılında Birleşmiş Milletler tarafın­dan geliştirilen sistem dış ticare

Uluslararası Tahkim

(International arbitration) Ulusla­rarası ticarette taraflar arasında çıka­bilecek anlaşmazlıkların çözümü için Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, Uluslararası Ticaret Odası gibi uluslararası hakemlik kuru­luşlarınd

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu

(International Fund For Agricultural Development: IFAD) Gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal yoksulluğu azaltmak ve yeterli beslenmeyi sağlamak ama­cıyla sosyal gelişme ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen projelere mali katkıda bu

Uluslararası Yatırım Pozisyonu

(International investment position) Ekonominin döviz durumunu yansıtan bir gösterge olan “Uluslararası Yatırım Pozisyonu” TCMB tarafından hesapl