Ekonomi Terimleri

Vade

(Maturity, term) Bankalarda hesap açı­lışında, valör tarihi ile hesabın kapatıl­ması için tespit edilen tarih arasındaki süredir. Vade sonu tarihi ise hesabın ka­patıldığı ve paranın çekileceği tarihtir. Vadenin ay veya yıl olarak b

Vadeli Döviz Iskontosu

(Forward exchange discount) Herhan­gi bir dövizin vadeli kuru ile anında tes­lim piyasasındaki spot değeri arasında­ki negatif farktır.

Vadeli Döviz İşlemleri

(Forward exchange transactions) Dö­viz riskinden kaçınmak amacıyla belir­lenmiş bir tarihte teslim edilmek üzere önceden belirlenmiş bir kurdan belli bir miktarda dövizin teslim edilmesine yö­nelik alım satım işlemleridir.

Vadeli Döviz Primi

(Forward exchange premium) Herhangi bir dövizin vadeli kuru ile anında teslim piyasasındaki kuru arasındaki pozitif farktır.

Vadeli İşlem

(Forward transaction) Belirlenmiş bir tarihte teslim edilmek üzere önceden belirlenmiş bir fiyattan belli bir miktar­da mal, menkul değer, para veya başka bir mali aracın teslim edilmesine yöne­lik alım satım işlemleridir.

Vadeli İşlemler Güvencesi

(Forward cover) Gelecekte belirli bir tarihte döviz geliri elde edecek veya dö­viz harcaması yapacak olan kişilerin, vadeli döviz piyasasında döviz kurla­rında ortaya çıkabilecek olumsuz de­ğişmelerden korunmak amacıyla yap­tıkları

Vadeli İşlemler Sözleşmesi

(Forward contract) İleri tarihli iş­lemlerin yapıldığı vadeli işlemler sözleşmesi, belli bir değerin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihte teslim edilme­sini öngörür. İşlemler, genellikle orga­nize pi

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)

(Derivatives Market) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Borsa İstanbul bün­yesinde hizmet veren, sermaye piyasa­sı araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçlarının elektronik ortamda alını

Vadeli Piyasalar

(Futures market) Vadeli piyasalar be­lirli bir ürünün, fiyatı bugünden sabit­lenmek koşuluyla ileri bir tarihte teslim edilmesi taahhüdünü içeren sözleşme­lerin alınıp satıldığı piyasalardır.

Vadeye Dayalı Zorunlu Karşılıklar

(Maturity Based Reserve Require­ments) Bankaların ve diğer finansal kuruluşların, yükümlülüklerine kar­şılık TCMB’de tutmak zorunda olduk­ları zorunlu karşılık tutarı yükümlülüklerin vadesine göre değişmektedir. Zorunlu karşılık ora

Vadeye Kadar Getiri

(Yield to maturity) Bir menkul değerin vadesine kadar tutulması sonucu elde edilecek ortalama getiriyi ifade eden bir terimdir.

Vakıf

(Foundation) 1- Bir topluluk veya bir kimse tarafından belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için belli koşullarda resmi yol ve yöntemler ile tahsis edilen mal ve para varlığıdır. Osmanlı İmpara­torluğu döneminde eğitim ve sağlık hi

Vakıf Katılım Bankası

2015’te kurulan VakıfKatılım Bankası fa­izsiz bankacılık yapma amacıyla 2016’da faaliyet geçmiştir. Bankanın sermayesi Vakıflar Genel Müdürlüğü, II. Beyazıt, I. Mahmut, II. Mahmut ve Murat Paşa’nın kurduğu vakıflara aittir. Vakıf Ka

Vakıflar Bankası

Vakıflar Bankası, dönemin başbakanı Adnan Menderes’in talimatı ile ve Os­manlı döneminden kalan vakıflardan elde edilen sermaye ile 1954 yılında kurulmuştur. Banka her tür bankacılık faaliyetinde bulunmakta ayrıca Vakıf­lar Genel Mü

Valör

(Value date) Üzerinde anlaşma sağla­nan bir işlemin, fiilen yerine getirile­ceği, karşılıklı olarak hesaplara alacak ve borç kaydedileceği tarihtir. Benzer şekilde bir fonun, mevduatın sahibi ta­rafından fiilen kullanılabileceği tar

Varant

(Warrant) Elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önce­den belirlenen bir fiyattan belirli bir ta­rihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren bir sermaye piyasası aracıdır. Bu hak, kaydi teslim

Vardiya

(Shift) İtalyancadaki “guardia” keli­mesinden dilimize girmiştir. Yüksek fı­rınların söndürülmediği entegre demir çelik tesislerinde ve benzeri işlerde se­kizer saatten günde üç vardiya çalışılır. Talebin yüksek olduğu dönemlerde de

Varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK)

(Asset backed security) Bankaların ve finans kuruluşlarının, aktiflerinde bulunan tüketici kredilerini, leasing sözleşmesi alacaklarını ve ihracat iş­lemlerinden doğan alacaklarını karşılık göstererek ihraç ettikleri menkul de­ğerle

Varlık

(Asset) Gerçek veya tüzel kişinin sahip olduğu, maddi değer taşıyan mallar, men­kul değerler ve gayrimaddi haklardır.

Varlık Balonu

(Asset bubble) Ekonomide balon genel olarak varlıkların bazen tek bir varlığın fiyatının aşırı ölçüde yükselmesi du­rumudur. Yükselmenin başlıca nedeni spekülasyon güdüsüdür. Aşırı yükselme, hisse senedi ve tahvil gibi finansal varl