Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

ADSL

(Asymmetric Digital Subscriber Line) İnternet için kullanılan en popüler bağlantı tekniğidir. Aynı hat üzerinden hem çağrı yapılmasını hem de inter­nete erişimi mümkün kılar. ADSL2 ise ADSL’in daha yüksek hızlarda bağlantı için geli

(Network) Birbirlerine bağlı bilgisa­yarlardan ve diğer iletişim araçların­dan oluşan yapılardır. Bu yapılar ha­berleşme, bilgi ve ileti paylaşımı için kullanılmaktadır.

Ağ Ekonomisi

(Network economy) İnsanlar, araçlar ve işletmeler arasında yüksek düzeyde interaktif, gerçek zamanlı ve çok katmanlı bağlantıların dijital ortamda gerçekleşti­rilmesidir. Geleneksel ekonomik yapı ve süreçlerin “ağ” örgütlenmesi için

Ağ Etkisi

Bkz. Metcalfe Yasası

Akıllı Fabrika

(Smart factory) 21. yüzyılda fabrika yalnız tezgâh ve makinelerin bulun­duğu bir mekân olmaktan çıkmakta ve imalat ekosisteminin bir parçası haline gelmektedir. “Akıllı fabrika”, çevreye zarar vermeden tüketicilerin istedi­ği ürünle

Akıllı Ürünler

(Smart materials) Belirli malzemeler, nanomakine ve nano bilgisayarlarla kombine edildiğinde, çevre ve ortam koşullarına uyum gösterme yeteneği kazanabilmektedir.

Alan Adı

(Domain name) Alan adı internet site­sini tanımlar. Web sitesinin internette­ki adresini gösterir. Her alan adı bir IP adresine karşılık gelir.

Algoritma

(Algorithm) Bir görevi yerine getirir­ken kullanılan ve mantıksal sıralaması çerçevesinde verilen bir formül veya bir grup kurala algoritma denir. İlk al­goritma, matematikçi El Harezmi ta­rafından Hisab el-Cebir ve el-Mukabele adlı

Anlamsal Web

(Semantic web) İnsanlar, internette arama yaparak herhangi bir konuda bilgi sahibi olabilmektedir. Ancak bu arama süreci sırasında, farklı anahtar kelimelerle aramalar yapmak, ekrana gelen bilgileri değerlendirmek, alter­natif tanım

'APr

(Application Programming Interface: Uygulama Programları Arayüzü) İki veri tabanının veya yazılımın birbiri ile iletişim kurmasını sağlayan sisteme verilen addır. İçeriklerin etkili bir dille tasarlanmasını kolaylaştıran API, uy­gul

Arama Motoru

(Search engine) Kişiler, öğrenmek iste­dikleri konuyu arama kutusuna yazdık­larında konu ile ilgili olarak bilgi veren siteleri ve belgeleri kullanıcıya ulaştı­ran hizmettir.

Arayüz

(Interface) İki varlık arasında bulunan ve bu iki varlığın birbiri ile iletişim kur­masını sağlayan yapıdır. Örneğin bil­gisayar ekranı, bilgisayar ile kullanıcı arasında bir arayüz işlevini üstlenir.

Arpanet

(Advanced Research Projects Agency Network) 60’lı yılların sonunda ABD Savunma Bakanlığı tarafından araştır­ma kuruluşları arasındaki iletişimi ger­çekleştirmek için uygulanan bir proje­dir. Çok sayıda bilgisayar kullanıcısının birb

Artırılmış Gerçeklik

(Augmented reality: AR) Kullanıcılar, artırılmış gerçeklik cihazlarında ger­çek dünyayı bilgisayarda oluşturulmuş görüntü, ses ve diğer unsurlar ile birlik­te algılar. Artırılmış gerçeklik bu niteli­ği ile “bileşik” bir algılama sağ

ASCII

(American Standart Code For Infor­mation Interchange) Dünya üzerinde standart olarak kabul edilen İngilizce harfleri tanımak için kullanılan bilgisa­yar kodları standardına verilen isimdir.

Asimov'un Robot Kanunları

(Asimov’s three laws of robotics) Fizikçi ve bilim-kurgu yazarı Isaac Asimov, ilk kez 1942 yılında yayımlanan Ben Ro­bot adlı kitaptaki Durağan Döngü adlı kısa öyküde “Robotbilimin Üç Yasası”nı açıklamıştır. Bu yasalar şunlardır:

Aşağıdan Yukarıya Yaklaşım

(Bottom-up approach) Nanoteknoloji biliminden yararlanılarak, atomlar ve moleküller gibi küçük parçaları birleşti­rerek işlevsel ve daha büyük makineler oluşturmayı tanımlayan bir terimdir.

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AKM)

(Atomic force microscope: AFM) Atomlar arasındaki kuvveti kullanarak sivri uçlarla yüzeyi tarayan ve yüzeyin topografik görüntüsünü oluşturan mik­roskoptur. IBM’de çalışan Gerd Binnig ve Christoph Gerber’in 1986’da yaptığı bu cihaz

Bağlanabilirlik

(Connectivity) Bir sistem veya aygıtın başka sistemlere veya aygıtlara bağla­nabilme özelliğidir. İnternet, bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazları birbiri ile bağlantılı hale getirmiştir. Sonraki aşa­mada ise makineler ve nesne

Banner

(Banner) Tanıtım veya reklam amacıy­la hazırlanan, web sitelerinin veya ga­zetelerin alt veya üst kenarlarında yer alan iletişim öğesidir.