Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Bağlanabilirlik

(Connectivity) Bir sistem veya aygıtın başka sistemlere veya aygıtlara bağla­nabilme özelliğidir. İnternet, bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazları birbiri ile bağlantılı hale getirmiştir. Sonraki aşa­mada ise makineler ve nesne

Banner

(Banner) Tanıtım veya reklam amacıy­la hazırlanan, web sitelerinin veya ga­zetelerin alt veya üst kenarlarında yer alan iletişim öğesidir.

Bant Genişliği

(Bandwidth) Ölçü birimi bps ( bit per second: saniye başına bit) olan ve veri haberleşmesinde ağdan akabilecek veri hızının maksimum düzeyini gösteren bir terimdir.

Beta

(Beta) Bilgisayar kullanımında beta ke­limesi, programların geliştirme ve test aşamasında olduklarını göstermektedir.

Bilgi Mühendisi

(Knowledge engineer) Bir alanın uzma­nından veya diğer kaynaklardan aldığı enformasyon, veri ve bilgileri bir “bilgi tabanı” olarak düzenleyen kişidir. Bilgi mühendisi, uzman sistemlerin ve diğer bilgi tabanlı sistemlerin hem tasarı

Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)

(Computer Aided Design: CAD) Bu te­rim, bilgisayarların imalatı yapılması planlanan ürünün tasarımında kulla­nılmasını tanımlamaktadır. Bu yön­temde bilgisayar ekranındaki ürün gö­rüntüsü üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilmekt

Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ)

(Computer Aided Manufacturing: CAM) CAD sürecinde hazırlanan tasa­rım, bir üretim programına dönüştürü­lerek bilgisayar sayısal kontrollü (CNC) tezgâhlara, robotlara, koordinat ölçüm cihazlarına ve diğer programlanabilir cihazlara g

Bilgisayarlı Sayısal Kontrol

(Computer numerical control: CNC) Bu sistem, sayısal denetim komutlarını gerçek zamanda depolamak ve kullan­mak üzere düzenlenmiştir. Sistem, tor­na, freze, taşlama makinesi, matkaplar ve benzeri takım tezgâhlarında otoma­tik üretim

Bilgisayarlı Tümleşik Üretim (BTÜ)

(Computer Integrated Manufactu­ring: CIM) BTÜ ile makine ve insan bütünlüğünü sağlayan farklı teknoloji­lerin eşgüdümünün gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. BTÜ’yü oluşturan unsurlar arasında kilit noktada olanları, bilgisayar dest

Bilgisayar Mimarisi

(Computer architecture) Bir bilgisa­yarın yazılım ve donanım elemanları arasındaki ilişkilerini de içeren işlevsel özelliklerini ve mantıksal yapısını ta­nımlayan bir terimdir.

Bilgi Tabanlı Sistem

(Knowledge-based system) Herhangi bir alanda mevcut bilgi tabanından an­lamlar çıkararak problemleri çözmeyi sağlayan bir sistemdir. Uzman sistem­lerde bilgi tabanında kurallar da bulu­nabilir. Bilgi tabanlı sistemlerin bazıla­rı öğ

Bilişsel Bilim

(Cognitive science) Zihnin bir olayı can­landırma ve bir süreci hesaplama kapa­sitelerini ve bunların beyindeki yapısal ve işlevsel olarak gösterimini keşfetme­yi amaçlayan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Bilişsel bilim, psikol

Bit

(Bit) Haberleşme ve programlamada en küçük bilgi depolama birimidir. İkili sayı sisteminde kullanılan 0 veya 1 ra­kamlarının her birine “bit” denir.

Biyometrik

(Biometric) Bir kişinin kimliğinin ge­çerli olduğunu göstermek için, parmak izi, göz damarlarının izi veya konuşma sesi gibi tek ve benzersiz kişisel özellik­leri yansıtan özel niteliklerdir.

Biyomimetik

(Biomimetics) İnsanların, doğadaki ör­neklerden esinlenerek veya bu örnekle­ri taklit ederek oluşturdukları aletleri, süreçleri ve sistemleri ifade eden bir terimdir. Bu kelimenin yerine biyomimikri kelimesi de kullanılmaktadır.

Bozulma

(Disruption) Türkçeye “bozulma” diye çevrilen İngilizce “disruption” kelime­si, pazardaki mevcut dengeleri bozan ve eski teknolojiyi gereksiz kılan inovasyonlar için kullanılmaktadır. Terim ilk kez Clayton M. Christensen ve Joseph Bowe

Bulanık Mantık

(Fuzzy logic) “Bulanık mantık” terimi ilk kez 1965 yılında Lutfi Aliasker Zadeh tarafından ABD’de California’nın Berkeley Üniversitesi’nde kullanılmış­tır. Azeri kökenli Zadeh, belirsizliklerin matematik modelleme yöntemi ile ifa­de

Buluşsal Öğrenme

(Heuristic learning) Deney, gözlem, değerlendirme ya da deneme-yanılma metotlarının sonuçlarından geliştirilen öğrenme stratejisidir.

Bulut Bilişim

(Cloud computing) ABD Ulusal Stan­dartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) bulut bilişim teknolojisini şöyle tanım­lamaktadır: “Bulut bilişim, yapılandı- rılabilir bilişim kaynaklarından oluşan ortak bir havuza, uygun koşullarda ve ist

Bulut Pazar Yeri

(Cloud marketplace) Bireylerin ve şir­ketlerin uygulama, program ve benzer­lerini satın alabilecekleri bulut adresi­dir. Bilgisayar ve internet dünyasının bütün büyük şirketlerinin bu pazar ye­rinde sanal mağazaları vardır.