Geleceğin Teknolojisi ve Ekonomisi

Geçirimli Elektron Mikroskobu

(Transmission electron microscope: TEM) Çeşitli malzemelerin görüntü­leme ve kırınım tekniklerini birlikte kullanarak kristal yapılarının incelen­mesine imkân veren bir cihazdır. Bu cihazla çok küçük ve ince alanlar 1 mil­yon katı b

Gelecek Araştırmaları

(Future studies) Gelecek araştırmaları bir kehanet yöntemi veya tahmin tek­niği değildir. Bu araştırmalarda esas amaç, geleceğe yön verecek ana eği­limleri belirlemektir. Kapsamlı gelecek araştırmaları şu yararları sayesinde yö­neti

Genetik

(Genetics) Genetik bilimindeki ilerle­meler, yarıiletken teknolojisi, nanotek- noloji, bulut bilişim ve büyük veri tek­nolojisi ile ortaya çıkan sayısız yenilik ile birleşince insan sağlığı konusunda bugüne kadar görülmemiş ölçüde a

Genetik Algoritmalar

(Genetic algorithms) Genetik algorit­malar evrim teorisinden esinlenerek ge­liştirilmiştir. Bu algoritmaları bilim in­sanı Ömer Civalek şöyle anlatmaktadır: “ Genetik biliminde, kromozomlar can­lılarla ilgili kritik bilgilerin sakla

Gerçek Zaman Verisi

(Real-time data) Elde edilen verinin anında sisteme girmesini ve sistemdeki kullanıcılara ve diğer nesnelere iletil­mesini tanımlar. Gerçek zamanlı ve­riler, gecikmeleri önlerken, kararların en kısa zamanda ve en isabetli şekilde al

Geribildirim

(Feedback) Bir iletiyi alan herhangi bir sistemden, kullanıcıya geri dönen bilgi akışıdır. Bazı uzmanlar bu terimi “geri besleme” olarak da kullanmaktadır. Ge­ribildirim, gönderilen enformasyonun alıcı üzerinde yaptığı etki üzerine

Gömülü Sistemler

(Embedded systems) Gömülü sistemler içlerinde yer aldığı herhangi bir aracı veya cihazı “akıllı” hale getirir. Gömülü sistemler bir ileri elektronik donanımın­dan ve yazılımından oluşur. Bu donanım ve yazılımların bilgisayardakilerd

Görüntü İşleme

(Image Processing) Bir makinenin, insanın sahip olduğu yeteneklere yak­laşabilmesi için görme yeteneğinin de olması gerekir. Bir bilgisayara veya robota görme yeteneğinin kazandırıl­ması, kameradan gelen görüntünün işlenmesi ile sağ

Görüntü Tanıma

(Image recognition) Bir görüntünün iş­levsel birim tarafından tanınması için, onu oluşturan nesnelerin, bunların nite­liklerinin ve ve uzaysal ilişkilerinin analiz edilmesidir. Analiz, algoritmalar ve derin makine öğrenmesi kullanıl

GPU

(Graphic processing unit) Grafik iş­leme birimi, “derin öğrenme” (deep learning) sürecini hızlandırmaktadır. Derin öğrenme konusunda normal bil­gisayarlardaki CPU’nun (central pro­cessing unit) performansının çok üs­tünde bir kapasi

Grafen

(Graphene) Grafen tek atom kalınlığında yalnızca karbon-karbon bağlarından olu­şan, bal peteği yapısında sıkıca paketlen­miş düzlemsel bir yapıdır. Bu tek-duvarlı (single walled) karbon nanotüp (TDKN), nanometre boyutunda içi boş bi

Gri Goo

(Grey goo) Nanoteknolojinin öncüle­rinden Eric Drexler Yaratımın Motoru (The Engine of Creation) adlı kitabında nano malzemelerin kendi kendilerini üretme aşamasına geldiklerinde kont­rolsüz olarak çoğalabileceklerini ve “gray goo"