Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Açık Dağıtım

(Open distribution) Belirli bir malın belli bir bölgeye dağıtımı konusunda herhangi bir ayrıcalık belirlenmediği durumu tanımlayan bir terimdir.

Advertoryal

(Advertorial) Reklamın habermiş gibi sunulmasıdır. Ancak metnin uygun bir yerinde “advertoryal” yazısının bulun­ması gerekir.

Ağızdan Ağıza Pazarlama

(Word-of-mouth marketing) Tüketi­cilerin günlük hayatlarında belirli bir mal veya hizmetle ilgili düşüncelerini ve deneyimlerini yakın çevresi ile pay­laşmalarını konu alan pazarlama kav­ramıdır. Bir kişi, ürünün kalite ve fiyat açı

AIDA Modeli

(AIDA model) AIDA kısaltması İngiliz­cedeki attention (dikkat), interest (ilgi), desire (arzu) ve action (eylem) kelime­lerinin ilk harflerinden oluşur. AIDA tutundurma ve satış sürecini anlatır. Bu yaklaşıma göre önce alıcının dikk

Alameti Farika

(Trademark) Sözlük anlamı ayırıcı işa­rettir. Bir ticari malın belirli bir işletme­de yapıldığını, hazırlandığını veya satışa çıkarıldığını göstermeye yarayan ve o malın üzerine konulan ayırıcı alamet, işaret ve yazılardır. Bu işare

Alışveriş Merkezi (AVM)

Shopping center) Kent merkezlerinin yoğun trafiğinden uzakta yerlerde kurulan ve farklı ürünler ve hizmetler sunan pe­rakende mağazalarının bulunduğu kapalı alışveriş me

Alt Pazar

(Downmarket) Orta ile düşük kaliteli mal ve hizmetlerin daha ucuz fiyatlarla satıldığı pazar bölümüdür.

Ambalaj

(Package) Bir ürünü diğerlerinden ayırmak, tanımlamak, çevresel etkiler­den korumak ve satışını kolaylaştırmak için kullanılan kutu veya benzeri mal­zemedir. Ambalajlar kâğıt, ahşap, tene­ke veya plastikten hazırlanabilir. Türkiye’d

Barkod

(Barcode) Çubuk kod anlamına gelen bu terim bir bilgi teknolojisi uygulama­sıdır. Barkodla ilgili ilk çalışmalar 1948 yılında ABD’li araştırmacılar Bernard Silver ve Joseph Woodland tarafından başlatıldı. 1971’e kadar süren çalışma­

Amblem

(Logo) Bir işletmenin, markanın veya kuruluşun sürekli olarak kullandığı ve kimliği ile bağlantılı olarak oluşturul­muş grafik tasarıma verilen addır.

Assessor

(Assessor) Yeni ürünün test pazarlama­sı aşamasından önce satış potansiyeli ve tahmini satış düzeyi hakkında bilgi veren modelleme ve ölçüm sistemine verilen addır.

Aşırı İletişim Yüklemesi

(Communication overload) Satıcı tara­fından yoğun bir bilgi sağanağına ma­ruz bırakılan tüketicinin yaşadığı kar­gaşayı tanımlayan bir terimdir.

Atmosferik

(Atmospherics) Perakendeci mağazalar­da mimari, tasarım, yerleşim, dekoras­yon, ses ve ışık düzeni, erişilebilirlik, ısı ve gürültü gibi satışları etkileyen faktör­lerin bütününü ifade eden bir terimdir.

Bağlı Mağaza

(Affiliated store) Bir alışveriş zincirine, satış kooperatiflerine veya franchising veren bir firmaya bağlı olarak faaliyet gösteren mağazadır.

BağlıTalep

(Derived demand) Bir başka ürünün üretimine bağlı olarak değişen taleptir. Örneğin demir çelik sanayisinde üreti­len sac ve her tür yassı demir üretimi­nin düzeyi, beyaz eşya ve otomotiv sa­nayilerinin talebine bağlı olarak değişir.

Basın Özeti

(Backgrounder sheet) Halkla ilişkiler veya reklam bölümü, haber niteliğinde gördüğü bir olayı medya kuruluşlarına bildirdiği bir bültene firmanın tarih­çesi, kurumsal kimliği ve gelişmesi ve daha önceki dönemlerdeki performan­sı hak

Benzersiz Satış Önerisi

(Unique selling proposition: USP) Bu kavram 40’lı yıllarda televizyon rek­lamcılığının öncülerinden Rosser Re­eves tarafından ortaya atılmıştır. Ben­zersiz satış önerisini Reeves, 1961’de yazdığı Reality in Advertising adlı kitabınd

Bin Kişi Başına Maliyet

(Cost per thousand) İletişim araçları­nın maliyet etkinliğini, her 1000 kişiye ulaşmak için gerekli olan kaynak har­camalarını karşılaştırarak ölçen bir kı­yaslama yöntemidir.

Birlikte Markalama

(Co-branding) Tek bir ürün üzerinde imalat yapan iki firmanın iki marka­sının bir araya getirilerek tek bir ürün markası olarak sunulmasını ifade eden terimdir.

Bonmarşe

(Department store) Fransızcadan dili­mize girmiş bu kelime Türkiye’de 60’lı yıllara kadar çok katlı büyük mağazalar için kullanılırdı.