Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

E-e İşareti

(E mark) İşaret küçük harfle yazıldığın­da, her tür aracın sistem, yedek parça ve ayrı teknik ünitelerinin AB yönetme­liklere uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir. Büyük harfle yazılan E işareti araçların aksam, parça, sistem ve

Ekonomik Sipariş Miktarı

(Economic order quantity: EOQ ) Bu terim sipariş miktarının en ideal dü­zeyini temsil etmektedir. Miktarın he­saplanmasında sipariş edilen malın eksikliğinin vereceği zarar, depolama maliyeti ve sipariş masrafları dikkate alınmaktad

Erişilebilirlik

(Accessibility) Tüketicilerin pazara su­nulan mal ve hizmetlere erişebilme dü­zeylerini tanımlayan bir terimdir.

Etkileşimli Pazarlama

(Interactive marketing) Üretici şirket ile tüketici arasındaki iki yönlü iletişi­min kullanıldığı bir pazarlama strate­jisidir. Bu stratejide tüketici üretici ile e-posta ve benzeri araçlarla bağlantı kurabilmektedir.

Etkili Sıklık

(Effective frequency) Bir medya planla­ması aracı olan bu terim etkinlik ölçümün­de kullanılır. Reklam mesajının hedef kit­le üzerindeki etkisinin kaç kez tekrardan sonra ortaya çıktığı konusu 19. yüzyılın son çeyreğinde tartışılmay