Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Paket Bağlama

(Package tie-in) Satışın gereği olarak herhangi bir ürün, bir diğeriyle birlik­te satıldığında ortaya çıkar. Bağlı satış kavramıyla ilgilidir. Örneğin bir bilgisa­yar üreticisi müşterilerden bilgisayarı diskleri ve basım kâğıdı gibi

Paket İndirimleri

(Bundled rebates) İki veya daha fazla mal veya hizmetin birlikte satın alın­ması halinde uygulanan toplam fiyatın, her bir mal veya hizmetin ayrı ayrı sa­tın alınması halinde uygulanan toplam fiyattan daha düşük olması durumuna “pak

Panayır

(Fairground) Kırsal alanda tarım ürünleri ve makineleri alım satımı için her yılın belirli günlerinde kurulan ti­caret yeridir.

Panel

(Panel) Çok sayıda kişi ile aynı anda ya­pılan bu mülakat türünde değişkenler ile ilgili ölçümler zaman içinde sürekli tekrarlanır.

Pazar

(Market) İnsanların yerleşik tarım ile geçimlerini sağladıkları çağlardan son­ra pazar yerlerinde alışveriş faaliyeti başladı. Alıcılar ile satıcılar yerleşim yerlerinin merkezlerine yakın meydan­larda bir araya geldi. Önce trampa i

Pazar Doygunluğu

(Market saturation) Belirli bir ürün­de penetrasyon oranının yüzde 100’e yaklaştığı, arzın talepten fazla olduğu doymuş pazarı tanımlar. Pazarın tekrar canlanması ürünün farklılaştırılması- na veya teknolojik düzeyinin yükseltilmesi

Pazarın Genişletilmesi

(Extension of market) 70’li yıllardan sonra tüketiciye odaklanma döneminin başlaması iş sahiplerinin davranış­larını da değiştirdi. Odaklanma ilkesi tüketici ile yüz yüze gelen elemanların önemini arttırdı. “Bizde sana göre mal yok!

Pazar İçinde Rekabet

(Competition in the market) Tüketici­lerin gözünde fiyatı, kullanım amaçları ve nitelikleri bakımından aynı ya da birbirinin ikamesi sayılan mal veya hiz­metler için girişilen yarışı ifade eder. Genellikle rekabet denildiğinde pazar

Pazar İçin Rekabet

(Competition for the market) Yenilikçi ve ağ etkilerinin var olduğu pazarlarda görülür. Yenilikçi pazarlarda ürünlerin birbirleriyle uyumlu olmadığı durum­larda standartlar öne çıkar. Rekabet, hangi standardın tüketiciler tarafından

Pazarlama

(Marketing) “Pazarlama” henüz üre­tim yapılmadan başlayan ve satıştan sonrasında da devam eden bir süreçtir. Pazarlama departmanı insanların nele­re ihtiyaç duyduğunu ve şirketin onlara hangi ürünleri sunması gerektiği konu­sunu ara

Pazarlama Ahlakı

(Marketing ethics) Pazarlama faali­yetinde alınan kararların ve yürütülen eylemlerin, toplumda geçerli olan de­ğerlere ve adalet anlayışına uygun ol­masını için yapılan değerlendirmelerin bütünüdür.

Pazarlama Araştırması

(Marketing research) 70’li yıllardan önce pazarlama araştırmasının amacı satışları artırmaya yönelik teknikleri bulmaktı. Müşterileri anlamaya yönelik teknikler o yıllarda önemsenmiyordu. Zamanla pazarlamacılar esas önemli olanın mü

Pazarlama Denetimi

(Marketing audit) Pazarlama faaliyeti­nin planlanması, uygulanması ve dene­timi aynı ölçüde önemlidir. Çok iyi plan­lanan bir kampanyanın uygulaması kötü olduğunda sonuç alınamaz. Sonuçlar izlenmediği ve denetlenmediği takdirde yapılan

Pazarlamanın 4 P İlkesi

70’li yıllarda girişimciler ürün (produ­ct), satış yeri (place), fiyat (price) ve tutundurma (promotion) konularına odaklanmıştı. Bu unsurlar esas alına­rak hazırlanan pazarlama planı, marka yönetiminde de temel alınmaktaydı.

Pazarlama Planlaması

(Marketing planning) Bir şirkette ürün geliştirmesi, fiyatlandırma, tutundur­ma, dağıtım, satış hedefleri ve pazar payı gibi pazarlama unsurlarının tek bir plan halinde örgütlenmesini ve eş­güdümünü tanımlayan bir terimdir.

Pazar Potansiyeli

(Market potential) Belirli bir dönemde, belirli bir düzeyde pazarlama aktivitesi ile belirli bir segmentte müşterilerin satın alabileceği toplam ürün miktarı­nın tahmini düzeyidir.

Penetrasyon

(Penetration) Bu terim bir malın sa­hipliğinin veya satışlarının pazardaki potansiyel alıcı kitlesine ne ölçüde nü­fuz ettiğini gösterir. Penetrasyon terimi hizmetlerden

Penetrasyon Oranları

(Penetration rates) Penetrasyon oranı üç farklı konuda hesaplanabilir.

Ürün penetrasyon oranı: Bu oran be­lirli bir ürün veya cihaza sahip olanla­rın oranının, bu ürüne sahip olabilecek toplam nüfusa bölünme

Perakendeci

(Retailer) Nihai tüketicilere satış ya­pan kişi ya da kuruluştur. Ürünleri üre­ticiden veya genellikle toptancıdan ala­rak nihai tüketiciye satan perakendeci geleneksel (bakkal, manav ve diğerleri) ve modern (süper ve hipermarket) o

Perakendeci Zinciri

(Chain retailer) Farklı şehir ve ülkeler­de, aynı düzenlemeye sahip mağazalar­da perakende satış yapan kuruluştur.