Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Piyasa

(Market) İtalyancadaki piazza keli­mesinden Türkçeye girmiştir. Pazar kelimesi ile yakın anlamlar taşır. “Pa­zar” daha çok somut olgular için kul­lanılırken piyasa kelimesinin anlamı daha soyut ve geneldir. Örneğin para ve sermaye i

Piyasa İstihbaratı

(Market intelligence) Pazar istihbaratı daha çok tüketiciler ve pazarın genel koşulları hakkındaki bilgi akışını ta­nımlarken, piyasa istihbaratında esas amaç rakiplerin durumu hakkında bilgi edinmektir. Bilgi toplama ve değerlendir

Psikografik İnceleme

(Psychographic analysis) Tüketicile­rin kişilikleri, satın alma motivasyonla­rı, ilgileri, tutumları, dünya görüşleri ve hayat tarzları gibi özelliklerini incele­yen bir tür pazar araştırması tekniğidir.