Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Satıcı

(Salesman) Tüketici ile doğrudan te­mas içinde olan satıcı, olası müşterile­ri ve onların ihtiyaçlarını araştırmakla işe başlar. Daha sonra firmanın satış politika ve prosedürlerine uygun ola­rak tüketiciye ürün ya da hizmeti sunar.

Satış Analizi

(Sales analysis) Geçmiş dönemlerde­ki satışlarla ilgili bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi, geçmiş verilerle kar­şılaştırılması sürecini tanımlar. Bu süre­cin doğru yorumlanması gelecek için sa­tış politikası belirlenmesini ko

Satış Noktası

(Point of sale: POS) Satış noktası bir tüketicinin satın aldığı mal ve hizme­tin ödemesini gerçekleştirdiği yerdir. Perakende satış yapılan ve hizmet su­nulan yerlerde kurulmuş bulunan oto­matik terminallerde, mal ve hizmet bedeller

Satış Sonrası Servis

(After sales service) Ürün satıldıktan sonra garanti süresi içinde veya sonra­sında tüketiciye ürün konusunda veri­len hizmeti tanımlar.

Seçim Kampanyası Yönetimi

(Election campaign management) Po­litikacı, halk ile iletişim kurmayı çok iyi bildiğinin düşünür. “Seçilmiş” olmayı da bu bilgisinin bir kanıtı olarak görür. Bu nedenle siyasal partilerde, iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık u

Segmentasyon

(Segmentation) Segmentasyon tüketici kitlesinin cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim grupları, coğrafi bölge, dünya görüşü, değerler ve hayat tarzı gibi kriterlere göre bölümlenmesini ifade eder. Seg- mentasyon analizinde tüketici kitlesi

Segmentasyon Kriterleri

(Segmentation criteria) Bölümlenme analizinde dikkate alınması gerekli kri­terler iki bölümde incelenebilir. İlk bö­lümde aşağıdaki temel kriterler yer alır: Gelir grubu: Ailelerin yıllık toplam ge­lirleri belirli aralıklarla grupla

Sosyal Amaçlı Pazarlama

(Cause related marketing) Çevreyi ko­ruma ve kız çocuklarının okutulması gibi konulara destek vererek, şirket veya ürün için olumlu bir imaj yaratma faaliyetidir.

Sosyal Ekonomik Statü (SES) Grupları

(Socio-economic status groups) Pazar­daki kitlenin gruplandırılmasında kul­lanılan bir yöntemdir. Grupların hedef kitle olarak değerlendirilmesi sürecin­de tutum ve davranışların belirlenmesi amaçlanır. Bu bilgiler pazarlama süre­ci

Sponsorluk

(Sponsorship) Bir işletmenin ürünlerini ve markasını bilinir kılmak ve kurumsal olarak tanınmak için, belirli bir sosyal etkinliği maddi olarak desteklemesidir.

Stok Bulundurma Birimi

(Stock keeping unit: SKU) Stok kayıtla­rını izlemeyi haklı gösterebilecek renk, biçim, büyüklük vb. özelliğe bağlı en kü­çük ürün grubudur.

STP Yöntemi

80’li yıllarda ortaya atılan STP kı­saltmasında S harfi segmentasyonu T harfi İngilizcedeki targeting (hedef belirleme) kelimesini ve P harfi posi­tioning (konumlandırma) kelimelerini gösteriyordu. Bu dönemde pazara gi­ren girişimci

Subliminal Reklam

(Subliminal advertising) Subliminal “eşik altı” anlamına gelir. Bu kelime duyularla algılama eşiğinin altındaki uyarıcıları tanımlamak için kullanıl­maktadır. Supraliminal uyarılar ise in­sanların normal olarak duyu organları ile al

Sunum

(Presentation) Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra satış mesajının müşteriye iletilmesi, satıcının müşteri­yi bilgilendirmek ve ikna etmek için sö­zel ve görsel olarak yürüttüğü iletişim çabasıdır.

Süpermarket

(Supermarket) Sanayileşmiş ülkelerde 1920’den, gelişen ülkelerde ise 1970’ten sonra yaygınlaşan, tüketicilerin ala­cakları malları seçtikleri ve kasaya taşıdıkları mağazalardır. Gıda ve hızlı tüketim malları satan süpermarketler bak