Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Talep Analizi

(Demand analysis) Talep analizi, doğru ürünün, doğru zaman ve yerde, doğru yöntemlerle ve doğru hedef kitleye su­nulmasına katkıda bulunur. Gerçek hayatın iniş-çıkışları, bazen en yetkin ve bilimsel analizleri bile aşan gelişme­ler

Talep Kategorileri

(Categories of demand) Talep analiz edilirken, tüketicinin ürünü hangi ne­denle satın alınmak istediğini de bilmek gerekir. Talebin aşağıdaki başlıca üç şekli ile ilgili bilgiler, diğer alanlardaki analizleri tamamlayıcı bir nitelik

Tanıtım ve Basın Bültenleri

(Publicity and press bulletins) İş haya­tında başarı kadar, bu başarının kamuo­yuna duyurulması da önemlidir. Duyur­ma işlevinin önemli araçlarından biri de bültenlerdir. Şirketlerde, halkla iliş­kiler ve tanıtım kuruluşlarında çalı

Taslak

(Rough) Reklam için tasarlanan ilk metindir. Bu metin üzerinde yapılan değerlendirmeler ve tartışmalar yapıl­ması için hazırlanır.

Telepazarlama

(Telemarketing) Bir ürünü veya hiz­meti potansiyel müşterilere telefon ederek, anlatarak ve sipariş isteyerek satma sürecidir.

Ticarileştirme

(Commercialization) Türkiye’de bilim çevrelerinin bir bölümü ticarileştirme sürecine soğuk bakar ve bunun kendi işleri olmadığını düşünür. Teorik ko­nularda uzmanlaşan kişilerin zihinleri pratik sorunların çözümüne genellik­le yatkı

Ticarileştirme Anlaşmaları

(Commercialization agreements) Tica­rileştirme anlaşmaları, rakipler arasın­da ikame ürünlerin satışına, dağıtımına ya da promosyonuna yönelik işbirlikle­rini kapsamaktadır. Bu tip anlaşmalar, işbirliği kapsamındaki ticarileştirme i

Toptancı

(Wholesaler) Ürünlerin büyük miktar­larda satın alınmasını, depolanmasını ve fiziksel anlamda taşınmasını ger­çekleştiren ve daha küçük miktarlarda perakendecilere veya endüstriyel kul­lanıcılara satan bir ticaret kuruluşudur.

Tutundurma

(Promotion) Pazarlama kanalının üye­lerine, potansiyel müşterilere ve tüke­ticilere yönelerek yürütülen reklâm, kişisel satış, satış özendirme faaliyeti, tanıtma, ilân, duyuru, tüketici ilişkile­ri ve halkla ilişkiler faaliyetleri t

Tüketici Grupları

(Consumer groups) Tüketici kitlesi­nin yeni ürünler karşısındaki tutumları ABD’li bilim insanı Geoffrey Moore ta­rafından 1991 yılında yazdığı Crossing the Chasm adlı kitapta incelenmiştir. Moore tüketici kitlesini, yeni ürünle­re z

Tüketici Mahkemeleri

Tüketici Hakları Hakkında Kanun’un uy­gulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her tür­lü uyuşmazlıklara bakan mahkemelerdir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun, kamu yararına uy­gun olarak tüketicinin sağlık ve güven­liği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici bir içerikle uygulamaya sokulmuştur.

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

İl ve ilçe merkezlerinde, belediye başkanının, konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ticaret ve sa­nayi odası ile esnaf ve sanatkâr odaları­nın g

Tüketiciye Odaklanma

(Focusing on consumer) Geçen yüz­yılın büyük bölümünde “iş”in merkezi firma yönetimiydi ve “arz” önemliydi. 1970’den önceki dönemde sanayiciler ne üretirse, tüketiciler onu satın almak zorundaydı. Büyük şirketlerin yönetici­lerine k