Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

ABC Analizi

(ABC analysis) 1- Herhangi bir şirket­te veya kurumda malzeme yönetimin­de kullanılan bir tekniktir. Analizde önemli stok kalemlerini belirlemek ve daha etkili bir şekilde kontrol etmek için üçlü sınıflama kullanılır. A grubun­daki

ABC Yöntemi

(Activity based costing) Faaliyete da­yalı maliyet sistemini tanımlayan bir kısaltmadır. Bu yöntemde üretim süre­cinin her aşamasındaki işlemler ve bu işlemlerin maliyetleri belirlenir. Böylece genel imalat maliyetlerinin, üretilen

Açık Defter Yönetimi

(Open Book Management: OBM) Bir şirketin performansı ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin çalışanların incelemesine, eleştirmesine ve katkısına açık tutul­masını savunan katılımcı ve demokra­tik bir yönetim felsefesidir. 1993 yılın­da

Açık Sistemler Teorisi

(Open systems theory) Çevresindeki hayattan işyeri duvarları ile ayrılmış bir kuruluşun çevresi ile karşılıklı etki ve tepki ilişkilerini inceleyen yönetim teorisidir. 60’lı yıllarda Frederic Emery ve E.L. Trist tarafından Avustraly

Açılış Bilançosu

(Opening balance sheet) Faaliyet halin­deki bir işletmenin yeni bir hesap döne­mi eşiğindeki veya yeni kurulan bir fir­manın kuruluştaki durumunu yansıtır. Faaliyet halindeki firmaların ayrı ayrı kapanış ve açılış bilançoları düzenl

Açılış Maddesi

(Opening entry) Açılış bilançosunun, dönem başında günlük deftere kayde­dilmesini tanımlar.

Adanmışlık Duygusu

(Commitment) Kişi, kendini saran ev, iş ve mahalle ortamında yoğun bir iliş­kiler ağı içindedir. Ağın bağlantı nokta­larında küçüklü büyüklü görevler, işler ve kurallar vardır. Görevler hakkıyla yerine getirildiğinde ilişkiler ağı k

Adaptasyon

(Adaptation) Ortama, çevreye ve çev­redeki değişime uyum gösterme yete­neğini tanımlar. Çevredeki değişikliğe, zaman içinde alınan tekil önlemler ile uyum sağlanabilir. Hızlı değişim dö­nemlerinde diğer bir yöntem de yeni­den yapıla

Adhokrasi

(Adhocracy) Latincede geçici anlamı­na gelen ad hoc kelimelerini kullanarak Warren Bennis tarafından geliştirilmiş bir kavramdır. Adhokratik yapılar belir­li bir görevin yerine getirilmesi veya bir projenin tamamlanması için kurulur

Adi Komandit Şirket

(Limitedpartnership) Şirketin borç ve yükümlülüklerinden komanditer orta­ğın koyduğu sermaye kadar (ikinci de­recede), komandite ortağın ise sınırsız (birinci derecede) sorumlu olduğu ve yönetim yetkisine de sahip bulunduğu bir şahı

Adi Ortaklık

(Simple partnership, ordinary part­nership) Birden çok kişinin bir araya gelerek yazılı, sözlü ya da örtük anlaş­ma ile kurduğu ortaklıktır.

Adi Senet

(Ordinary bill) Bir borç ve hak doğur­mak ya da bir borcu veya hakkı kanıt­lamak amacıyla düzenlenen, yalnızca borçlunun imzasını içeren bir değerli kâğıt türüdür.

Ahz-ü Kabz

(Encashment, collection) Bir sözleşme gereği teslim edilecek şeyin veya bir para tutarının alınması konusundaki yetkiyi ifade eder.

Aile Şirketi

(Family business) Bir geniş ailenin bi­reylerinin ortaklığı ile kurulan şirkettir. Şirket türleri içinde en eski ve en yaygın olanı aile şirketidir. 20. yüzyılda profes­yonel yöneticilerin yönetiminde halka açık şirketler ön plana ç

Aile Şirketinde Halefiyet

(Succession in family business) Aile şirketlerinde kurucu anne veya baba, çocukları ile şirketin devamı konusun­da bir anlaşma sağlamalıdır. Bu uzlaş­ma ve görüş birliği sağlama işlevi ihmal edildiği takdirde ikinci kuşakta kardeş­l

Aile Şirketleri Anayasası

Aile şirketlerinin bireyleri aralarındaki olası tartışmalara karşı önlem olmak üzere bir aile anayasası hazırlayabilir. Aile anayasasının yasalar tarafından belirtilmiş şekil şartları yoktur. Aile bi­reyleri Borçlar Kanunu’ndaki söz

Akar

(Rent yielding property) Gelir sağlayan bina ve diğer yapılar için kullanılan Arap­ça bir terimdir. Çoğulu akarât kelimesidir. Türkçede “akaret” olarak kullanılır.

Akbaba Fonu

(Vulture fund) Bu terim zor durumdaki şirketleri düşük fiyatlardan satın alma­yı amaçlayan fonlar için kullanılır. Bu fon hacizli mallarla da ilgilenerek yatı­rım yapabilir.

Akit

(Agreement) Sözleşme ve mukavele anlamındaki bu terim, karşılıklı ve bir­birine uygun irade açıklamalarından meydana gelen hukuki bir işlemdir. Sözleşmenin ortaya çıkmasını sağlayan irade açıklamalardan birincisine “icap” bunun karş

Aktif

(Asset) Aktif genel olarak (faal-çalışır-hareketli) anlamına gelir. Muha­sebede ise aktif, bir işletmenin sahip bulunduğu ve işletme için değer taşıyan maddi ve gayri maddi varlıkları temsil eder. Genel olarak sermaye edinmeye yaray