Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Öğrenen Örgüt

(Learning organization) Peter M. Sen­ge tarafından 1990 yılında tartışmaya açılan “öğrenen şirket” kavramı sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçildiği bir dönemin en temel kavramlarından birini somutlaştırdığı için kalıcı oldu. Geç

Öğrenme Biçimleri

(Learning styles) Şirket içi eğitimde çalışanların öğrenme biçimlerinin be­lirlenmesi eğitimin verimliliğini yük­seltir. İş hayatı ve eğitim süreci dikkate alındığında öğrenme biçimleri aşağıda­ki şekilde gruplanabilir:

Örnek Olay

(Case study) İşletme fakültelerindeki eğitimlerde kullanılan bir yöntemdir. Eskiden bu eğitim yöntemine “vaka etüdü” denirdi. Bu yöntemde herhan­gi bir gerçek veya kurgulanmış işletme problemi, eğitime tabi tutulanlara veri­lir ve ç

Özyönetim

(Self-management) Bir şirket veya ku­ruluşun sadece kendi çalışanları veya onların seçerek görev başına getirdikleri temsilcileri tarafından yönetilmesi biçi­mine “özyönetim” adı verilmektedir.