Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Şirket İçi Demokrasi

(Democracy in corporations) Yeni yüzyılda gerek ülke yönetiminde ge­rekse şirketlerde kalıcı büyümenin yo­lunun demokrasinin derinleşmesinden geçtiği düşünülmektedir. Çalışanların tümünün çözümlere katkıda bulunma­dığı işyerlerinde

Şirket İçi İletişim

(Internal communication) Bir zaman­lar, şirket içi iletişim küçük işyerle­rinde kısa bir konuşmayla, büyüklerde ise ilân panoları ile yürütülürdü. Ça­lışanların yalnız denileni yapmakla yetinmeyip, başarı için önerilerinin ve gönüll

Şirket Kültürü

(Corporate culture) Şirket kültürünün kaynağı, kurucuların temel değerleri, görüşleri ve varsayımlarıdır. Bu kültür, üst yönetimin toplantı düzenleyerek temel değerleri ve ilkeleri çalışanlara "tebliğ” etmesi ile oluşmaz. Toplumsal

Şirket Kültürünün Değişimi

(Change of corporate culture) Şirket kültürünün değişmesi, ülkelerdeki kül­türün değişmesi kadar çok uzun süreler gerektirmez ama bu değişim üç-dört yılda tamamlanacak bir süreç de değil­dir. Uzun yıllar boyunca vizyondan de­ğerlere

Şirketlerde Eğitim Çalışmaları

(Training activities in companies) Türkiye’de şirketlerde eğitim çalışma­ları yeterince gelişmiş değildir. Büyük şirketlerde bir eğitim departmanı olsa da küçük ve orta büyüklükteki şirket­lerde eğitim faaliyeti örgütlü bir niteliğe

Şirketlerin Değerlendirilmesi

(Evaluation of companies) Şirketler ile ilgili araştırma yapıldığında ekonomin genel durumunun ve şirketin içinde bu­lunduğu sektörün koşullarının da dik­kate alınması gerekir. Bunların dışında şirketin sektör ve ekonomi içindeki du