Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Hasmane Devralma

(Hostile takeover) Bir teşebbüsün diğer bir teşebbüsün hisselerini ele geçirme­sinin bir yolu olan bu tür devralmalar­da, devralan teşebbüs, hedef teşebbü­sün yöneticilerinin haberi veya rızası olmaksızın, ortaklarının bir bölümüyle

Hayat Boyu Öğrenme

(Life-long learning) Değişimin hızlan­dığı dönemlerde zihinlerdeki mevcut bilginin son kullanma süresi üç-beş yıl içinde dolabilir. Örneğin geleneksel torna veya diğer takım tezgâhları ile il­gili bilgi ve ustalık, CNC (bilgisayar s

Hesap

(Account) Farklı işlemlerin sınıflandı­rılarak zaman içerisinde azalma ve ar­tışlarının izlendiği çizelgedir.

Hesap Planı

(Accounts chart, card of accounts) İş­letmede kullanılacak hesapların mu­hasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğ­rultusunda sistemli bir şekilde ve grup­landırılmış olarak yer aldığı hesapların sıralan

Hızlandırıcı

(Accelerator) Girişimci adaylarına işin başında bazı kolaylıklar sağlayan ku­luçka merkezlerdir. Bu merkezlerde ge­nellikle üç aylık süre içinde yoğun men­torluk, ofis alanı ve iletişim imkânları ile bazı harcamaları için maddi dest

Hiyerarşik Örgüt

(Hierarchical organizations) Merkez­den yönetimin ağır bastığı karar veren­ler ile işi yapanlar arasındaki kademe­lerin fazla olduğu bir örgüt modelidir. Bu modelde ast-üst ilişkileri belirgindir ve disipline öncelik veren bir anlay

Hizmet Eden Lider

(The servant as leader) 1990’da ölen Amerikalı danışman Robert K. Greenleaf, işletmelerin ve sivil toplum örgütlerinde verimliliğin sürekli olmasının “hizmet eden lider” ile mümkün olabi­leceğini savunmuştu. Greenleaf’in 21. yüzyıld

Holding

(Holding company) Holding, ekono­mik gücün belli ellerde toplanması ve sermaye grubunun büyümesi amacıy­la başka şirketlerin hisselerini elde ederek bunları denetleyen kuruluştur. Holding çatısı altında farklı sektörler­den çok sayı