Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

İbra

(Discharge, acquittance) 1- Borcun ödendiğinin beyan edilmesidir. 2. Şir­ket genel kurullarında bir dönem so­nunda söz konusu dönemle ilgili mali tabloların onaylanması, dolayısıyla yönetim kurulu üyelerinin borçtan kur­tulmaları iş

İcmal

(Abstract account) Faaliyetleri geniş olan ve işbölümü yapan işletmelerde ve özellikle bankalarda günlük işlemlerin cinslerine göre ve toplu olarak tespiti için düzenlenen cetvellere “icmal” denir. Çeşitli servislerin her işlem için

İçsel ve Dışsal Dinamikler

(Internal and external dynamics) Herhangi bir değişim süreci iç veya dış etkilerle başlayabilir ve sürdürülebilir. Değişim dinamiklerinin üç temel so­runu vardır:

  • Yaşayan bir sosyal sistemin yeni ko­şullara uyumu ve d

İflas

(Bankruptcy) Şirketin, borçlarını öde­yemez duruma düşmesi nedeniyle faa­liyetlerinin sona erdirilmesidir

İmtiyaz

(Concession) Özel hukuk kişilerine, ka­munun mülkiyetindeki bazı varlıkların işletilmesi veya bazı kamu hizmetleri­nin yürütülmesi hakkının verilmesidir.

İmtiyazlı Hisse

(Preferred stock) İmtiyazlı hisse senedi veya imtiyazlı paylar; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanun­da öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı şeklinde tanımlanmıştır. İm

İnovasyon

(Innovation) İngilizcedeki “innova­tion” kelimesi Türkçeye, yenilik, ye­nilenme veya yenilikçilik olarak çev­rilmektedir. İnovasyon süreci yeni bir icadın veya iş fikrinin ticari bir değer kazanması ile başlar. Üründe, üretim süreci

İnsan Kaynakları (İK)

(Human resources: HR) İşyerinde ih­tiyaç duyulan işgücünün işe alınması, işe alıştırılması ve eğitimi ile ilgili işleri yapan bölümün adıdır. İnsan Kaynak­ları (İK) bölümü işgücü ihtiyacını şir­ket yönetimi ile işbirliği yaparak tes

İnsan Kaynaklarının Gelişim Süreci

Ekonominin gelişmesi ve toplumsal de­ğerlerin değişmesi işçilerin ve tüm ça­lışanların yönetimindeki yaklaşımları da değiştirdi. Türkiye’de işçiler ve diğer çalışanlar ilgili işlevlerin adları ve içerik­leri 1950’den sonra şu evrele

İstisnalar ile Yönetim

(Management by exceptions) İşlet­meler büyüdükçe, ürün ve pazar çeşit­lendirmesine gittikçe bir yöneticinin yönetmekle yükümlü bulunduğu fa­aliyetlerin sayısı çoğalmakta, tüm bu konularla ilgilenmesi ve karar vermesi zorlaşmaktadır.

İş

1- (Work) Bir mal ve hizmet üretmek için harcanan emektir. 2- (Business) Tarım, sanayi ve hizmetler gibi sektör­lerde yürütülen faaliyetler de iş olarak tanımlanır. 3- (Profession) Kişinin ge­çim sağlamak için yaptığı iş veya mes­le

İş Analizi

(Job analysis) İşletmelerde işlerin ni­teliklerinin, işin gerektirdiği sorumlu­lukların ve iş yapma koşullarının bilim­sel olarak incelenmesidir. İş analizinde, işin yapılacağı yer, işin gerektirdiği eği­tim deneyim ve beceri düzeyi

İş Değerlemesi

(Job evaluation) İşlerin kendi arala­rındaki önem ve zorluk farklılıklarının belirlenmesi için yapılan çalışmadır. Bu çalışma işlerin birbirleri ile karşı­laştırılmasını da içerir. İş değerleme sistemleri işletmedeki ücret skalasını

İşe Alım Görüşmesi

(Job interview) “Mülakat” da denen bu görüşme, işe alım ve yerleştirme ama­cıyla yapılan yüz yüze görüşmedir. Bire bir görüşme işveren vekili tarafından yapılır. Bu görüşmelerin akışı bazen önceden yapılandırılsa da genellikle sohbe

İşe Alıştırma

(Job orientation) İşletmelerin işe yeni başlayanların şirket kültürünü benim­semeleri, işe alışmaları ve iş ortamın­daki kişileri tanımaları için uyguladık­ları programı tanımlayan bir terimdir.

İşgücü Devir Oranı

(Labour turnover) Bir yılda işten ayrı- lanların sayısının toplam işçi sayısına bölünmesi ile bulunur. Oranın yüksek olması işçilerin şirketteki çalışma ko­şullarını olumsuz olarak değerlendir­diğini gösterir. İşgücü devir oranının

İş Hayatında Gözlem

(Observing for business purpose) Göz­lem iş hayatı için birinci sınıf bir “araş­tırma” uğraşıdır. Usulünce yapıldığı takdirde gözlem, bilimsel araştırmalar ve değerli kitapların okunması kadar büyük yararlar sağlayabilir. Hayatın iç

İş Kültürü

(Business culture) Şirketin, belirli bir alanda rekabet avantajı kazanması an­cak bu alanlara özgü bir altkültürün geliştirilmesi ile gerçekleşebilir. Şirket kültürünün şemsiyesi altında serpilen bu altkültürler şöyle özetlenebilir:

İşletme

(Business, corporation) İnsanların ih­tiyaçlarım karşılamak için para, araç gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şe­kilde bir araya getirerek mal ve hizmet üreten iktisadi birimdir.

İşletme Giderleri

(Overheads) İşletme giderleri, idari bö­lümlerde çalışanların maaşları, reklâm ve pazarlama giderleri gibi harcamaları kapsamaktadır.