Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Mahreç

(Origin, source) İhraç edilecek, dışarı çıkarılacak yer anlamındadır. Ticari te­rim olarak yurtiçinde üretilen malların dışarıda satıldığı yer, dış pazar, sürüm yeri, ihracat yeri anlamına da gelir.

Maliyet Hesapları

(Cost accounts) Üretim işletmelerinde üretilen ürünlerin ve hizmet işletmele­rinden sunulan hizmetlerin maliyeti­nin kayda alınması amacıyla kullanılan hesaplardır.

Maliyet Muhasebesi

(Cost accounting) Girdi ve ürün maliyet­lerini ile ilgili bilgileri toplayan, bunları analiz ederek yorumlayan bir muhasebe dalıdır. Bir işletmenin satışa sunduğu mal ve ya hizmeti üretmek için kullan­dığı her türlü faktöre harcanan

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

(Maslow’s hierarchy of needs) ABD’li hümanist psikolog Abraham Mas- low’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki beş temel kategori şunlardır:

Fizyolojik İhtiyaçlar: Açlık, susuzluk ve buna benzer temel yaşamsal ihti­

Mavi Okyanus Stratejisi

(Blue Ocean Strategy) Mavi Okyanus Stratejisi 2005 yılında W. Chan Kim ve Renée Mauborgne tarafından yayınla­nan bir kitapta açıklanan pazar strate­jisidir. Fransız ekonomi kuruluşu INSEAD’ın bu iki öğretim üyesi 1880 ile 2000 arası

Melek Yatırımcı

(Angel investor) Melek yatırımcı adı ve­rilen kişiler, ileride gelişeceğini düşün­düğü ancak işin başında riskli görünen girişimlere ilk faaliyet dönemlerinde destek sağlar. Melek yatırımcı çoğun­lukla destek verdiği girişimin bulun

Mentor

(Mentor) İşyerindeki genç profesyo­nellere örgütsel ilgiyi ve kendi birikim ve deneyimlerini aktaran kişidir. Çalı­şanlara kurum gelenekleri, şirket poli­tikaları, kariyer geliştirme ve çalışma yöntemleri konusunda bilgi verir. Aynı

Mikroyönetim

(Micromanagement) Girişimciler, iş sahipleri ve yöneticilerin bir bölümü şirketin gelişme aşamasında mikroyö­netim sorunu ile karşı karşıya kalabi­lir. İş gelişip büyüdüğünde girişimci ya yetkilerinin bir bölümünü çevresinde­kilere

Misyon

(Mission) Bu terim bir kişinin veya bir grubun üstlendiği ve yerine getirmek için uğraştığı özel görev anlamında kullanılır. Misyon belgesi işletmenin hikmet-i vücudunu, varlık nedenini ve ne yapmak istediğini kısa ve öz olarak beli

Motivasyon

(Motivation) 20. yüzyılın ikinci yarı­sında sosyal bilimciler ve yöneticiler işçilerin motivasyonu ile verimliliğin yükseltilmesi konularına öncelik verdi. Bu arada motivasyon konusu her yönüy­le tartışıldı ve bu konuda farklı teori