Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Sektör Analizi

(Industry analysis) Sektörel bilgi ve gös­tergeler, ekonominin farklı üretim alan­larındaki gelişmeleri yansıtır. Sektörler iyi izlendiği takdirde makroekonomik gelişmeleri kavramak daha kolay olur. Makroekonomik göstergeler ile sek

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik (SMMM)

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin defterlerini tutma, bilanço ve kâr ve zarar tablosu ve beyannamele­ri ile diğer belgeleri düzenleme işl

Sevk ve İdare

Geçmiş dönemlerde bir örgüt veya fab­rika, tıkır tıkır işlemesi gereken bir ma­kine gibi düşünülürdü. İşçiler ve diğer elemanlar ise bu büyük makinenin bir parçası olarak görülür, “kontrol”, yöne­tim işlevleri içinde en önemlisi ola

Sezgi

(Intuition) Sözlükler “sezgi” kavramını “gerçeğin deney ya da akıl yürütme ol­madan doğrudan doğruya kavranması” olarak tanımlar. Ancak “sezgi” de, akılcı düşünce gibi entelektüel bir faaliyetin ürünüdür. Sezgiler, beyinde duyguları

Sosyal Sorumluluk

(Social responsibility) Bu terim, işlet­menin kendi amaçlarını gerçekleştirir­ken, kaynaklarının bir bölümünü için­de bulunduğu toplum için kullanması olarak tanımlanabilir. Sosyal sorumlu­luk projeleri, tüketicilerin önemli gör­dük

Strateji

(Strategy) Strateji askeri kökenli bir kavramdır. Strategos, eski Yunancada general anlamına gelirdi. Alman gene­rali Von Clausewitz 19. yüzyılda strate­jiyi “hedefe ulaşmak için eldeki imkân­ların ve kaynakların en etkili şekilde k

Stratejik Düşünce

(Strategic thinking) Stratejik düşünce tarzı en kısa olarak “geleceği beyinde kurmak” olarak tanımlanabilir. Stra­tejik planlamada analitik yöntemler ağır basarken, stratejik düşünce tarzı, bir sentez yeteneği gerektirir. Stratejik

Stratejik İşbirliği

(Strategic alliance) Şirketlerin belirli konularda yaptığı işbirliğine stratejik işbirliği denmektedir. İşbirliği, atıl ka­pasitelerden yararlanılmasını ve daha yüksek sermaye birikimine ulaşılması­nı sağlamaktadır. Aynı alanda faal

Stratejik Planlama

(Strategic planning) Stratejik planla­ma, yalnızca bir yönetim tekniği değil aynı zamanda bir düşünce tarzı oldu­ğu için ancak bir zihniyet değişikliği ile tam anlamını kazanabilir. Dünyaya, hayata ve ekonomiye farklı bir açıdan bak

SWOT Analizi

(SWOT analysis) Bir işi, sektörü veya projeyi inceleyenler çoğu kez belirli olumlu ve olumsuz olayların etkisi al­tında kalır. Bu etki bazen fırsatların, ba­zen de risklerin abartılmasına yol açar. Böylece tablonun bütününü görme im­kâ