Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Yalın Yönetim

(Lean management) Japonya’daki To­yota fabrikasında geçen yüzyılın orta­larında uygulanmaya başlayan “yalın yönetim” 21. yüzyılda tüm dünya ül­kelerinde yaygın kullanım alanı buldu. Bu yaygınlaşmada yalın yönetimin, küreselleşmenin

Yanal Düşünme

(Lateral thinking) Yanal düşünme te­orisi, problem çözme teorisi ile uyuşan ve özünde “yeni perspektiflerle prob­leme bakma” becerisini savunan bir teoridir. Edward De Bono tarafından ortaya atılmış bir düşünce tekniğidir. Bono düşü

Yeminli Mali Müşavirlik (YMM)

Yeminli mali müşavirler, danışmanlık ve denetim faaliyetleri yanında, tasdik işlerini yapmak yetkisine de sahip olan uzmanlardır.

Yeniden Yapılanma

(Restructuring) Yeniden yapılanma, kurumların ve firmaların değişen ko­şullara uyum için yeniden örgütlen­melerini tanımlayan bir terimdir. Bir örgütün, şirketin veya sistemin, deği­şen koşullara uyum sağlamak için bir bütün olarak

Yetki Devri

(Delegation of authority) Bir işletme­de veya kurumda üst yönetimin, yetki­lerinin bir bölümünü yönetimin daha alt kademelerine devretmesidir. Dev­redilen yetki gerektiğinde geriye alı­nabilir. Yetki devredilen kişilere karar verebi

Yetkilendirme

(Empowerment) Şirketlerde yetki dev­ri uygulaması özellikle küreselleşme döneminden sonra yetersiz kalınca yetkilendirme uygulamasına geçildi. Yetkilendirmede, yetki devrine göre hareket alanı daha geniş, karar alma yetkisi daha güç

Yevmiye Defteri

(General journal, day book) İşletme muamelelerinin, muhasebe faaliyetleri içinde tarih sırasıyla içine kaydedildi­ği kayıt defteridir. İlk kayıt işlemlerini kolaylaştıran özel amaçlı yevmiye def­terlerinin kullanılması artmakla bir­

Yönetim Bilgi Sistemi

(Management information system:MIS) Bir işletmede üst yönetime bilgi akımı sağlamak için kurulan sistemdir. Bilgisayar destekli bu sistem sayesinde yöneticiler doğru bilgiye tam zamanında ulaşabilir. Sistemde hem işlenmiş bilgi­ler

Yönetimde Esneklik

(Flexibility in management) Şirketle­rin ekonomik ve teknolojik ortamdaki değişime en etkin ve kısa bir sürede uyum sağlaması düşüncede ve uygula­madaki esneklik ile mümkün olur. Es­neklik uyum ve çözüm için yeni araçla­rın kullanıl

Yönetimde Kuşak Çatışması

Aile şirketlerinde kurucularla sonra­ki kuşak arasındaki düşünce görüş ve yöntem farklılıkları bazen sorunlara yol açabilir. Şirketi kuran babanın en büyük hayali kurulan işi çocuklarının daha da büyütmesidir. Diğer taraftan “kuru­c

Yönetime Katılma

(Workers participation) Bir işyerinde, işleteme veya teşebbüste işçilerin alı­nan kararlara demokratik bir mekaniz­ma içinde katılmalarıdır. Bu katılım ka­rarların uygulanması ve sonuçlarının denetiminde de söz ve karar hakkı verir.

Yönetim Guruları

(Management gurus) Sanskritçede “pir” , “büyük üstat” ve “lider” anlam­larına gelen “guru” kelimesi 1970’ten sonra yönetim konusunda çığır açan kişiler için kullanılmıştır. Değişim dö­nemlerinde iş insanları ve yöneticiler, ortaya ç

Yönetim Kurulu

(Board of directors) Bir tüzel kişiliğin işlerini yönetmekle görevli organdır. Şirketlerden sivil toplum kuruluşları­na kadar her tüzel kişilikte bulunması gereklidir. Yönetim kurulunun üyeleri kural olarak genel kurullar tarafından

Yönetişim

(Governance) Yönetişim günümüzde “birlikte yönetim” anlamında kulla­nılmaktadır. Yönetim döneminde ürün veya hizmetin kalitesi ön planda tutu­lurken, yönetişim döneminde temel kavram “yaşam kalitesi” olmaktadır. İşçilerin, tüketicil