Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Kaizen

(Kaizen) Japonya’da uygulanan “kai­zen” sistemi, Türkiye’deki iş dünyası için de uygun bir gelişme formülüdür. Kaizen, Japoncada sürekli geliştirme veya iyileştirme anlamına gelir. Kaizen kavramını ilk geliştiren kişi Edward Deming

Kalamazo

(Loose-leaf binder) Her çeşit kayıtların yapılmasına yarayan bir defter şekli­dir. İçerisine föy (yaprak) takılan ve bir anahtarla ara sına konulmak istenen föy sayısına göre ayarlanabilen maki­neli defter kabı anlamında da kullanıl

Kaldıraç

(Leverage) Şirketlerde borçlanmadan ya­rarlanılmış olması ve sabit maliyetlerin bulunması sayesinde iş hacmi büyüdüğün­de kârlılık da artar. Ancak kârlılıktaki artış oranı, iş hacmindeki artış oranından daha yüksektir. Sabit maliyet

Kaldıraç Oranı

(Leverage ratio) Borcun özsermayeye veya toplam sermayeye oranıdır. Kaldı­raç oranları, işletmenin kaynak yapısı­nı gösterir ve işletmenin varlıklarının hangi kaynaklarla ne oranda finanse edildiğinin görülmesini sağlar.

Kalite Çemberleri

(Quality circles) İşyerinde kalite ile ilgili sorunları görüşmek, tartışmak ve çözüm bulmak için bir araya gelen gönüllüler topluluğudur. Kalite çemberleri haftada bir toplanır. Toplantılarda olası sorunlar belirlenir ve analiz edil

Kalite Kontrolü

(Quality control) İşletme yönetimi­nin temel görevlerinden biri olan kalite kontrolü pazar araştırmasından ürün dizaynına, üretim aşamasından sürüme kadar tüm işletme faaliyetlerini ilgilen­dirir. Kalite kontrolü kavramının içerdiği

Karar Alma

(Decision making) Yöneticinin karar alırken olayları olmasını istediği gibi değil tam olduğu gibi görmesi gerekir. Gerçekçilik sağlam kararların ilk şar­tıdır. Yönetici günlük hayatın ufkunu aşan bir vizyona sahip olduğunda ka­rarla

Kariyer Yönetimi

(Career management) Çalışanlar ken­di eğitim, yetenek ve beceri düzeyleri ile güçlü ve zayıf yönlerini dikkate ala­rak kendi kariyerlerine yön verdikleri takdirde daha başarılı olurlar. Bunun için çalışan kısa, orta ve uzun vade içi

Karizma

(Charisma) Karizma, “lideri diğer in­sanlardan farklılaştırdığına inanılan, doğuştan gelen olağanüstü özellikler” olarak tanımlanır. Karizmatik yöneti­ci, bakışı, duruşu, havası ve konuşması ile insanları, bir mıknatıs gibi kendine

Kasa

(Cash) İşletmenin kasasında bulunan ulusal para ve yabancı para mevcudu­nun muhasebe diliyle ifade edilmesidir.

Katma Değer

(Added value) Bir malın üretiminde­ki her aşamada katılan, kazandırılan değerdir. Katma değer her aşamadaki satış değerinden o aşamaya gelinceye kadar yapılan harcamaların düşülmesi ile hesaplanır. Buğday öğütülüp un ha­line getiril

40-30-20 Formülü

(40-30-20 formula) Ekonomideki ve toplumdaki büyük dönüşümleri ve kriz­leri ancak çok az sayıda politikacı ve ekonomist tahmin edebilmektedir. İki ünlü yönetimbilimci Gary Hamel ile C.K. Prahalad, bunun nedeninin insan­ların geleceğ

Kişilik Tipleri

(Personality types) Çalışanların kişi­liklerinin yaptıkları işlere, çalıştıkları şirketin kültürüne ve bulundukları ma­kamlara uygun olması insanların ken­dini daha mutlu hissetmesine katkıda bulunur. Bu uygunluğun diğer bir yararı

Kişisel Gelişim

(Self-improvement, personal develop­ment, self-help, personal growth) Ge­çen yüzyılın son çeyreğine kadar kişisel gelişim bireyler için acil bir sorun de­ğildi. O yıllarda aileler gençlere, meslek ve kariyer seçimi konusunda destek

Kişisel Gelişim Kriterleri

Kişisel gelişim için okunan kitaplar, öğ­renilen yeni bilgiler, edinilen beceriler ve üretilen yeni düşünceler ancak aşa­ğıdaki kişisel gelişim unsurlarını güç­lendirdiği ölçüde yararlı olabilir:

Kendini tanımak:

Kolaylaştırıcı Lider

(Facilitating leader) Yetki zincirinin elini kolunu bağladığı insanlardan, yal­nız rutin ve tekdüze işlerde verim alına­bilir. İşten atılma korkusunun egemen olduğu bir ortamda çalışanlar, sadece gösterilen işi yapar. İlkesi “Müdürü

Kolektif Şirket

(General partnership, unlimited com­pany) Ticari bir işletmeyi, bir ticaret un­vanı altında işletmek amacıyla kurulan ve ortaklarının alacaklılara karşı sınırsız sorumlu olduğu bir şahıs şirketidir.

Komite Yönetimi

(Committee management) İş hayatının ayrılmaz bir parçası olan komiteler ve komisyonlar iyi kurulduğunda ve yöne­tildiğinde verimli olur. Kötü yönetilen komiteler ise zaman kaybıdır. Çok sayı­da komite kurulması bir noktadan sonra iş

Konkordato

(İngiltere: Deed of arrangement-ABD: Chapter 11 protection) Bir şirket eko­nomik kriz ve durgunluk, dünya piyasa­larındaki çalkantılar ve benzeri neden­lerle varlığını sürdürmek için gerekli önlemleri alsa da zor duruma düşebilir. B

Konsolidasyon

(Consolidation) Bir sektörde şirketle­rin rekabet güçlerini korumak ve geliş­tirmek üzere birleşmelerini tanımlar. Terimin diğer bir anlamı borçların yeniden yapılandırılmasıdır.