Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Cari Oran

(Current ratio) Bir işletmenin cari ak­tiflerinin kısa vadeli borçlarına oranı­dır. Bu oran ne kadar yüksekse şirket o kadar likit durumdadır. Genellikle bu oranın 2 olması istenir. Ancak cari aktifler içinde yer alan mal stoklarını

CEO

(Chief executive officer) Şirketin en üst düzeydeki yöneticisidir. CEO yönetim kurulu ile şirket arasındaki bağlantı­nın iyi işlemesinden ve şirketin tüm faaliyetinden sorumludur. CEO, orta vadede geçerli olacak stratejileri be­lirl

Çalışanı Ortak Yapma Planı

(Employee stock ownership plan: ESOP) Şirket çalışanlarını, şirket his­selerinin sahibi kılma planıdır.

Çapraz Ekipler

(Cross teams) Belirli sorunların çözü­mü için farklı departmanlardan gelen elemanların oluşturduğu ekiptir.

Çift Girişli Muhasebe

(Double entry bookkeeping) Bu kayıt tekniği bir yandan işletme varlıklarının ve bu varlıklardaki değişmelerin, diğer taraftan bu varlıklar üzerinde oluşan haklar ile bu haklardaki değişmelerin, aynı anda kaydedilmesini sağlar. Mu­ha

Çoklu Zekâ

(Multiple intelligence) Herhangi bir bil­ginin miadının dört-beş yıl içinde doldu­ğu günümüzde zekâ da yeniden tanım­lanmakta, bireyler ve örgütler için en iyi yöntemin bulunması amaçlanmaktadır. Bir zamanlar “zeki insan” deyince, m

Defter Değeri

(Book value) Aktifler ve borçlar için muhasebe defterlerinde yazılı olan de­ğerdir. Aktifler için defter değeri alış maliyetini ifade eder. Net defter değeri, defter değerinden birikmiş amortis­manlar çıkarılarak bulunur. Bir hisse

Defterikebir

(General ledger) Büyük defter anlamı­na gelen bu kelime, işletme varlıkları­nın, borçlarının ve özsermayesinin çift girişli (muzaaf) kayıt yöntemi çerçeve­sinde türlerine göre sınıflandırılmasına imkân veren bir teknik kayıt aracını

Değer Zinciri

(Value chain) Değer zinciri, tedarik zincirinden daha kapsamlı bir süreci ifade eder ve hammaddelerin alınma aşamasından ürünün tüketiciye ulaş­tırılması ve satış sonrası servise kadar her aşamayı kapsar. Tedarik zincirinde “büyük”

Değişime Karşı Tepki

(Reaction to change) Değişime karşı insanlarda ve toplumlarda ortaya çıkan direnci anlamak ve bu direnci azaltmak için değişime tepki sürecini yakından izlemek gerekir. İnsanlar alıştığı şekil­de yaşamak ve çalışmak ister. Ayrıca ek

Değişim Mühendisliği

(Reengineering) 70’li yılların ortasın­dan sonra küreselleşme ile malların serbest dolaşımı dönemi başlayınca fiyat rekabeti keskinleşti. Aynı dönem­de elektronik iletişim teknolojisinde çığır açan yenilikler görüldü ve ilk ki­şisel

Değişim Yönetimi

(Change management) Bu terim, bir kurumun veya şirketin hedeflerinin, uygulanan süreçlerin ve teknolojisinin değiştirilmesi sırasında ortaya çıkan sorunların sistematik bir şekilde ele alınmasını ve analizini tanımlamakta­dır. Değiş

Değişken Maliyetler

(Variable costs) Bir dönem içinde üre­tim miktarına göre değişen maliyetler­dir. Hammadde, enerji ve işçilik maliyet­lerinin değişken (mütehavvil) maliyetler içerisinde olduğu kabul edilir.

Dekont

(Statement ofaccount) Bir hesaptan dü­şülmesi gereken miktarı ve hesabın de­tayını gösteren bir çeşit hesap mektubu veya hesap pusulası anlamına gelir. Ma­liye ve muhasebe terminolojisinde genel bir hesaptan ilgili hesaba aktarılmak

Delphi Tekniği

(Delphi technique) Bir grup uzmanın gelecekteki gelişmeleri tahmin konu­sunda bir uzlaşmaya varmak için bir araya gelmesi ile gerçekleştirilen bir gelecek araştırmaları yöntemidir. Delfi, Antik Yunan’da kâhinlerin toplu olarak bulun

Denetçi

(Auditor) Anonim şirketlerde genel kurul tarafından ortaklar adına yasa­nın verdiği görevleri yerine getirmek ve genelde şirket işlemlerini denetlemek amacı ile seçilen kişilerdir.

Denetim

(Audit) “Muhasebe denetimi” veya kı­saca “denetim” belirli bir ekonomik bi­rime ait bilgilerle önceden belirlenmiş standartlar arasındaki uygunluk dere­cesinin saptanması ve rapor edilmesi­dir. Denetim, şirket içinde çalışan kişi­le

Dış Kaynak Kullanımı

(Outsourcing) Bir şirketin daha önce kendi bünyesinde ürettiği mal ve hiz­metleri, şirket dışındaki bir firma veya kurumdan temin etmesini tanımlayan bir terimdir. Dış kaynak kullanımı ka­rarı alınması için belirli bir hizmet veya m

Dolaylı Maliyetler

(Indirect costs) Üretim maliyetinin dı­şında kalan satış, yönetim ve finansman faaliyetinden kaynaklanan maliyet ka­lemleridir. Vasıtalı maliyetler de denir.

Dolaysız Maliyetler

(Direct costs) Vasıtasız, direkt doğru­dan maliyetler olarak da adlandırılan bu maliyet türü işgücü ve hammadde maliyetlerini kapsar. Bu maliyet türü­nün kapsamındaki maliyetler aynı za­manda değişken de oldukları için bazen “Değişk