Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Eşgüdüm

(Coordination) Bir kurum ya da ku­ruluşun bir bütün olarak işlemesini kolaylaştıracak ve başarılı olmasını sağlayacak şekilde tüm faaliyetlerin uyumlaştırılmasına eşgüdüm veya ko­ordinasyon denir. Eşgüdümün sağlan­ması ile maddi fak

Etkililik

(Effectiveness) Bazen etkinlik kelimesi ile karıştırılan etkililik iş sürecinde, ma­liyetin düşürülmesi ve işlerin zamanında yapılması ile ilgilidir. Peter Drucker, et­kinliği “işleri doğru yapmak” etkililiği ise “doğru işler yapmak

Etkinlik

(Efficiency) Bu terim gerçekleşen fiili performansın, standart olarak kabul edilen düzeye ne ölçüde yaklaştığını gösterir. Etkinlik, yapılan görevin ne kadar iyi ve ne kadarının yapıldığı ile ilgilidir. Etkinlik söz konusu olduğun­d

Faaliyete Dayalı Bütçeleme

(Activity based budgeting) Bu bütçele- me anlayışında önce hangi faaliyetlere öncelik verilmesi gerektiği ve her faa­liyete ne kadar kaynak aktarılacağı be­lirlenir. İş yükü tahminleri dikkate alı­narak her faaliyetin finansal ihtiy

Faaliyete Dayalı Yönetim

(Activity based management) Bir işin kârlılığının artışını sağlayacak şekilde yönetilmesini tanımlayan bir terimdir. Bu yönetim modelinde faaliyetlere göre maliyetleme bilgileri esas alınarak başa­rı değerlemesi ölçütleri belirlenir

Faaliyet Gelirleri

(Operating revenues) Muhasebede kâ­rın saptanması işlemi, satış gelirleri ile giderlerinin karşılaştırılması ile ortaya çıkar. Mal ve hizmetler satıldığında ya da alıcılara teslim edildiğinde işletme­ye nakit girişi olur veya bir al

Faaliyet Giderleri

(Operating expenses) Dönem giderleri diye de tanımlanan faaliyet giderleri, Bu kalemler de genel yönetim giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri şek­linde gruplanır. Faiz giderleri, satıla

Faaliyet Hacmi

(Volume of operations) Faaliyet hacmi, genel bir kavram olarak, belli bir dönem­de işletme faaliyetlerinin niceliğini ifa­de etmek için kullanılır. Bu anlamda fa­aliyet hacmi satışlar veya üretim hacmi cinsinden ifade edilebilir. Bi

Faaliyet Raporu

(Annual report) Faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesine göre, her yıl hazırlanıp genel kurullara sunulması zorunlu bir belgedir. Bazı şirket yöneticileri bu raporları, ortak­lar, basın ve kamuoyuna yönelik bir ile­

Farklılık Yönetimi

(Management of diversity) Yaş, cin­siyet, din, inanç, etnik köken ve kişilik gibi farklı yönleri bulunan insanların tek bir çatı altında çalışmaları duru­munda farklılık yönetimi önem kazanır. Bu tür işyerlerinde yönetici ekip, fark

Fason

(Contract manufacturing) Bir mal ya da hizmetin tümünün ya da bir bölü­münün bir ana firma tarafından, bağ­lantıda bulunduğu yan firmaya sipariş edilmesi ve malın bu firma tarafından verilen standartlara uygun şekilde üre­tilmesi fa

Fason Üretim Anlaşması

(Subcontracting agreements) Bir fir­ma adına bir başka firmanın mal üreti­minde bulunması sürecini tanımlayan bir terimdir. Üretim ana firmanın tali­matlarına ve istediği kalite standartla­rına uygun olmak zorundadır. Mal veya hizme

Fayolizm

(Fayolism) 19 yaşında maden mühen­disi olan ve daha sonra Fransa’da bir madencilik şirketinin genel müdürlü­ğüne getirilen Henry Fayol, deneyim­lerinden yararlanarak işletme yönetimi konusunda fikir üretti. Görüşlerini Ad­ministrati

FIFO

(First in, first out) İlk giren ilk çıkar anlamına gelir. Bu envanter değerlen­dirilmesi fiyatların devalüasyon veya diğer bir nedenle hızla yükseldiği dö­nemlerde bilanço kârlarını gerçekte ol­duğundan daha yüksek gösterir.

Finansal Kaldıraç

(Capital leverage) Bu terim, şirketlerin faiz gideri gibi sabit yükü olan yabancı kaynaklar kullanmasının özsermaye kârlılığı üzerindeki etkisini gösterir. Yabancı kaynakların kullanımı ile elde edilen gelir, faiz yükünün üzerinde v

Fiyatlama

Pricing) Küreselleşme dönemine ka­dar işçilik, hammadde, enerji gibi girdi maliyetlerine bir kâr marjı eklenip, fi­yat tespit edilirdi. Yeni dönemin akıllı fiyatlamasında ise önce tüketicilerin alım gücü dikkate alınarak pazarın kal

Fiyatlama Taktikleri

(Pricing tactics) Firmalar kazançlarını artırmak için aşağıdaki fiyatlama tak­tiklerini uygulamaktadır:

Bağımlı fiyatlama: Örneğin bir foto­kopi cihazının çok ucuza satılmasından sonra, kullanılacak özel sar

Fizibilite

(Feasibility) “Yapılabilirlik” kavramı için kullanılan bu terim, yatırımın kesin pro­jesinin hazırlanması öncesindeki aşama­ları kapsar. Bu aşamalar piyasa ve pazar araştırması, kuruluş yeri etüdü, hukuki ve finansman etüdü, yatırım

Fonların Akış Tablosu

(Funds flow statement) Fon kaynak ve kullanımlarını gösteren tablodur. Fon­ların nerelerden geldikleri ve rasyonel olarak kullanılıp kullanılmadıkları ko­nusunda ipuçları sağlar.

Geçmiş on yıllarda çok kullanılmış olmakla be

Gelir

(Income) Genellikle varlık veya hizmet satışlarından, faiz, kira ve benzerlerin­den elde edilen nakit veya diğer aktif­lerin brüt tutarıdır. Gelir yerine hasılat kelimesi de kullanılır.