Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Gelir Tablosu

(Income statement) Belirli bir dönem­de gerçekleştirilen faaliyetlerin sonu­cunu kâr veya zarar olarak gösteren bir finansal tablodur. Bu belgey

Geliştirilmiş Planlama ve Zamanlama

(Advanced Planning and Scheduling: APS) APS terimi, sanayi hizmetler ve lojistik sektörlerinde kullanılan yazılım araçları ve tekniklerini kapsar. Bu bilgi­sayar destekli optimizasyon yöntemi, rasyonel karar alma süreçlerini destek­

Girişimci

(Entrepreneur) “Girişimci” veya eski­den kullanıldığı şekliyle “müteşebbis” kelimelerinin kökenleri, bu kelimelerin tanımları konusunda önemli ipuçları vermektedir. Teşebbüs, Arapçada ya­pışkan anlamına gelen “şebs” kelime­sinden tü

Gizli Şampiyonlar

(Hidden champions) Küçük ve orta boy işletmelerin gelişme potansiyelleri hakkında Hidden Champions adlı bir kitap yazan Hermann Simon, gizli şam­piyonların tanımını şöyle yapmaktadır:

  • Gizli şampiyonlar pazardaki boşlu

Gordon Tekniği

(Synectics) George M. Prince ve Wil­liam Gordon tarafından geliştirilen bir düşünce üretme tekniğidir. Beyin fırtınasına benzeyen bu tekniğe uygun olarak yapılan toplantılarda grup lideri bir anahtar kelime veya kavram ortaya atar.

Görüşme Taktikleri

(Negotiating tactics) İş görüşmelerinin ve pazarlıklarının olumlu bir şekilde so­nuçlanması için gereken hazırlıkların çok iyi bir şekilde tamamlanması gere­kir. Hazırlık aşamasında şunlar yapılır:

Uzlaşma alanı:

Hasmane Devralma

(Hostile takeover) Bir teşebbüsün diğer bir teşebbüsün hisselerini ele geçirme­sinin bir yolu olan bu tür devralmalar­da, devralan teşebbüs, hedef teşebbü­sün yöneticilerinin haberi veya rızası olmaksızın, ortaklarının bir bölümüyle

Hayat Boyu Öğrenme

(Life-long learning) Değişimin hızlan­dığı dönemlerde zihinlerdeki mevcut bilginin son kullanma süresi üç-beş yıl içinde dolabilir. Örneğin geleneksel torna veya diğer takım tezgâhları ile il­gili bilgi ve ustalık, CNC (bilgisayar s

Hesap

(Account) Farklı işlemlerin sınıflandı­rılarak zaman içerisinde azalma ve ar­tışlarının izlendiği çizelgedir.

Hesap Planı

(Accounts chart, card of accounts) İş­letmede kullanılacak hesapların mu­hasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğ­rultusunda sistemli bir şekilde ve grup­landırılmış olarak yer aldığı hesapların sıralan

Hızlandırıcı

(Accelerator) Girişimci adaylarına işin başında bazı kolaylıklar sağlayan ku­luçka merkezlerdir. Bu merkezlerde ge­nellikle üç aylık süre içinde yoğun men­torluk, ofis alanı ve iletişim imkânları ile bazı harcamaları için maddi dest

Hiyerarşik Örgüt

(Hierarchical organizations) Merkez­den yönetimin ağır bastığı karar veren­ler ile işi yapanlar arasındaki kademe­lerin fazla olduğu bir örgüt modelidir. Bu modelde ast-üst ilişkileri belirgindir ve disipline öncelik veren bir anlay

Hizmet Eden Lider

(The servant as leader) 1990’da ölen Amerikalı danışman Robert K. Greenleaf, işletmelerin ve sivil toplum örgütlerinde verimliliğin sürekli olmasının “hizmet eden lider” ile mümkün olabi­leceğini savunmuştu. Greenleaf’in 21. yüzyıld

Holding

(Holding company) Holding, ekono­mik gücün belli ellerde toplanması ve sermaye grubunun büyümesi amacıy­la başka şirketlerin hisselerini elde ederek bunları denetleyen kuruluştur. Holding çatısı altında farklı sektörler­den çok sayı

İbra

(Discharge, acquittance) 1- Borcun ödendiğinin beyan edilmesidir. 2. Şir­ket genel kurullarında bir dönem so­nunda söz konusu dönemle ilgili mali tabloların onaylanması, dolayısıyla yönetim kurulu üyelerinin borçtan kur­tulmaları iş

İcmal

(Abstract account) Faaliyetleri geniş olan ve işbölümü yapan işletmelerde ve özellikle bankalarda günlük işlemlerin cinslerine göre ve toplu olarak tespiti için düzenlenen cetvellere “icmal” denir. Çeşitli servislerin her işlem için

İçsel ve Dışsal Dinamikler

(Internal and external dynamics) Herhangi bir değişim süreci iç veya dış etkilerle başlayabilir ve sürdürülebilir. Değişim dinamiklerinin üç temel so­runu vardır:

  • Yaşayan bir sosyal sistemin yeni ko­şullara uyumu ve d

İflas

(Bankruptcy) Şirketin, borçlarını öde­yemez duruma düşmesi nedeniyle faa­liyetlerinin sona erdirilmesidir

İmtiyaz

(Concession) Özel hukuk kişilerine, ka­munun mülkiyetindeki bazı varlıkların işletilmesi veya bazı kamu hizmetleri­nin yürütülmesi hakkının verilmesidir.

İmtiyazlı Hisse

(Preferred stock) İmtiyazlı hisse senedi veya imtiyazlı paylar; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanun­da öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı şeklinde tanımlanmıştır. İm