Kişisel Gelişim Kriterleri

Kişisel gelişim için okunan kitaplar, öğ­renilen yeni bilgiler, edinilen beceriler ve üretilen yeni düşünceler ancak aşa­ğıdaki kişisel gelişim unsurlarını güç­lendirdiği ölçüde yararlı olabilir:

Kendini tanımak: Kendine dışarıdan bakabilenler, kendi eksikliklerini ve ye­teneklerini gerçekçi bir şekilde görebi­lir. Kendini bilmek ve tanımak, yüzyıl­lardır kişisel gelişimin ilk adımı olarak kabul edilmektedir. Sokrates’in ders verdiği akademinin kapısında “Kendini bil” yazmaktaydı. Yunus Emre yüzyıl­lar önce “Seni senden iyi kim bilebile...”, “Seninle sen danış, gör neredesin sen” demişti. Kendi güçlü ve zayıf yönleri­ni bilenler kişisel gelişim yolculuğuna avantajlı başlama imkânını bulur.

Özgüven: İnsanlar ve sorunlarla karşı karşıya kalındığında yere sağlam bas­mak başarının ilk aşamasıdır.

Hayal gücü: Alışılagelmiş çözümlerin işe yaramayacağı sorunlar ortaya çık­tığında yeni çözümleri düşünebilmek fark yaratır.

Vizyon: Beyninde geleceğin sisli ufuk­larına nüfuz edebilme gücünü bulanlar, çıkmaz yollara sapmaktan kurtulur. Vizyon beynin radarıdır.

Analitik düşünce yeteneği: Zihin te­razisinde olumlu ve olumsuz faktörleri ölçebilme yeteneğine sahip olanlar kısa ve orta vadedeki gelişmeleri ayırt eder, çözüm için kritik faktörü tespit edebi­lirler. Analitik düşünce kişiyi geleceğe hazırlar.

İş zekâsı: İşin gerektirdiklerini kolay­ca kavrayabilenler ayrıntılara egemen olabilir ve işe kendi fikirlerini ve görüş­lerini katabilir.

İnisiyatif: Yapılması gereken işi ta­nımlama ve hemen harekete geçme ye­teneği, tereddüt ve ertelemenin zarar­larını asgariye indirir.

Adanmışlık: İş ne kadar önemsiz gö­rünürse görünsün elinden gelenin en iyisini yapmak ve işine gönlünü kat­mak, kişisel gelişim düzeyinin en iyi göstergesidir.

Yerelleştirme becerisi: Evrensel doğ­ruları, Türkiye koşullarına uyarlama ko­nusunda gerekli becerilere sahip olanlar her koşulda başarılı olabilir.

İletişim yeteneği: Düşünce ve görüş­lerini etkili bir şekilde örgütleyenler ve ifade edenler amaçlarına daha kolay ulaşabilir. Düşüncelerimi başkalarını ikna edecek şekilde açık ve anlaşılır bir şekilde anlatmak, karşısındaki insana duyulan saygının önemli bir belirtisidir.

Esneklik: Yeni durum ve koşullara göre yol ve yöntemlerini hızlı ve etkili bir şekilde değiştirme yeteneği değişi­me uyumun garantisidir.

Enerji düzeyi: Çözümü sürekli kıla­cak bir kapasite ve güce sahip olanlar ilk günün heyecanını son güne kadar sürdürebilir.

Küresel bakış: Rekabetin ülke sınırla­rı dışına taştığı bir ortamda, yetenek ve bilgi düzeyi yüksek olanlar küresel ok­yanuslara yelken açabilir.