Kitle Pazarlaması

(Mass marketing) Bir temel ürünü, müş­teri kategorileri ve ihtiyaçları ayrımı gö­zetmeksizin büyük miktarlarda pazara sunma stratejisidir. ABD’de 1920’de rad­yo reklamcılığının başlaması, şirketlerin potansiyel müşterilerini ürünlerini al­maya daha kolay ikna etmesine katkıda bulundu. Aynı dönemde kitlesel üretim yöntemleri ve bant sistemi ürünleri daha ucuza mal etmenin yolunu açtı. Maliye­tin asgari düzeyde tutulması için tek tip üretim tercih edildi ve kitlesel pazarlama yaygınlaştı. 1950’den sonra tüketici ter­cihlerinde farklılaşma süreci başladı. 1970 sonrasında “herkes için üretim” yapanlar farklı tüketici segmentlerine satış yap­makta zorlandı. Herkes için üretim döne­mi gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’de bazı istisnalar dışında 1980’den sonra önemini kaybetti. 90’lı yıllarda şirketler ürünlerini farklılaştırarak belirledikleri hedefkitleler için üretim yapmaya başladı.