Kondratieff Dalgaları

(Kondratieff cycles, K-waves) ABD, İngiltere ve Fransa’da toptan eşya fi­yatları ve faiz oranlarının gelişiminin 18. yüzyıldan itibaren incelenmesi so­nucunda iktisadi etkinliklerdeki zirve ve dip noktalarının düzenli aralıklarla oluştuğunu, bunun ise kapitalist ser­maye birikim sürecinden kaynaklan­dığı Nikolai. D. Kondratieff tarafından açıklanmıştır. Bu çalışmaları inceleyen J. Schumpeter bu konjonktür hare­ketlerini “Kondratieff dalgaları” diye adlandırmıştır. Dalgalar farklı ekono­milerde değer, fiyat ve miktar verileri kullanılarak saptanan 50-60 yıllık uzun dönemli dalgalardır.