Konjonktür Tahmini

(Economic forecasting) Ekonomik gös­tergeler, konjonktürün yönünü belirle­mek isteyenler için yararlı araçlardır. Geleceği tahmin çabası çok yönlü ve epey karmaşık bir zihinsel faaliyettir. Bu tür çalışmalar şu aşamalardan geçer:

  • Önce istatistikler incelenir. İstatis­tiklerin satır aralarını okumak ve ana eğilimleri yakalamak için değişik analiz yöntemleri kullanılır.
  • Bu analizler, gözlemlerle zenginleştirildiğinde ekonominin resmi biraz daha netleşir.
  • Ekonomi teorisinin konu ile ilgili ge­nel doğrularını, yorum ve analiz sıra­sında daima göz önünde tutmak gerekir.
  • Yatırım ve tüketim kararlarını insan­lar aldığına göre, ekonomik birimlerin, bugün ve gelecek hakkında ne düşün­düğünün, anketlerle ve araştırmalarla tespiti zorunludur.
  • Sosyal trendler ve modalar da gele­cekteki olayların yönünü ve boyutlarını etkiler.
  • Ekonomi tarihinin iyi bilinmesi, eko­nomik birimlerin davranış ve tutumları konusunda ipuçları verebilir.
  • Tüm bilgi, deneyim ve analizlerin kris­talleşmesi ile ortaya çıkan sezgi ise ki­şiye gelecek ile ilgili bir bakış açısı ka­zandırır.

Bu zihinsel çalışmaların tümü birleşti­rildiğinde konjonktür rüzgârının hangi yönden estiği hakkında bir fikir edin­mek mümkün olabilir.