Kooperatif

(Cooperative) İnsan ihtiyaçlarının karşı­lıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını ko­rumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur. Kooperatifleri başlıca dört bölümde toplamak mümkündür. Bunlar üretim, tüketim, kredi ve yapı kooperatif­leridir. Üretim kooperatifleri, ortaklaşa üretimde bulunmak amacıyla bir araya gelen kişilerden oluşur. Üretim koopera­tiflerinin, tarımsal üretim kooperatifi, sı­nai üretim kooperatifi, emek kooperatifi, alım kooperatifi ve satış kooperatifi gibi türleri vardır. Tüketim kooperatifi, tüke­ticilerin ihtiyaç maddelerini daha ucuza sağlamak için kurdukları bir kooperatif türüdür. Kredi kooperatifleri ortaklarına kısa vadeli küçük işletme kredisi sağla­mak için oluşturulur. Yapı kooperatifle­rinde amaç ortakların daha düşük ma­liyetle konut edinmelerini sağlamaktır. 1950 ile 1980 arasında kooperatiflerde örgütlenme eğilimi güçlüydü. Yapı koope­ratifleri 1970 ile 1990 arasında çok sayıda aileyi ev sahibi yaptı. 1990’dan sonra koo­peratif kurma eğilimi giderek zayıfladı.