Kopenhag Kriterleri

(Copenhagen Criteria) Avrupa Birli­ği’ne tam üye olacak ülkelerin sağla­ması gereken, etkin bir piyasa ekono­misinin oluşturulması ve üye ülkelerle rekabet edebilme gücünün elde edilme­sine yönelik iktisadi kriterlerdir.