Kurumlar Vergisi

(Corporate Income Tax) Tüzel kişilerin net kazançları üzerinden alınan dolay­sız vergi türüdür. Dünya ülkelerinde Birinci Dünya Savaşı sonrasında uygu­lanmaya başlanmıştır. Türkiye’de 1950 yılında Gelir Vergisi ile birlikte Ku­rumlar Vergisi de yasalaşmıştır. Tüzel kişilerin yaptıkları ekonomik faaliyeti vergilendiren bu verginin mükellefleri sermaye şirketleri, kooperatifler, kamu iktisadi teşebbüsleri, dernek ve vakıfla­rın iktisadi işletmeleri ve iş ortaklıkları­dır. Vergi, kurumların bir dönem içinde elde ettikleri safi kazanç üzerinden alı­nır. Vergi uygulamasında oran sabittir. Kurumlar Vergisi’nde kazançlar Gelir Vergisi’nde olduğu gibi, ticari kazanç­lar, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile sermaye artışları ve arızı kazançlar olarak sıralanmaktadır.