Kurumsallaşma

(Institutionalisation, institutional set­up) Bir girişimcinin kurduğu firma, eko­nominin rüzgârını arkasına aldığında hızlı büyüyebilir ama girişimcinin kar­şısına tam bu sırada bir yol ayrımı çıkar. Girişimci ya işini bildiği şekilde yönet­meye devam edecektir ya da kurumsal­laşma kararı alacaktır. Bazı girişimciler iş büyüdükçe yeni bir örgütlenmeye gitmek yerine şahıs firmasını ve aile ör­gütlenmesini devam ettirir. Bu modelde patron işyerinde her kıpırdayan yaprak­tan haberdar olmak, denetimi tamamen kendi elinde tutmak ister. Vazgeçilmez adam rolünü oynayan bu başarılı giri­şimci gelişmenin ortaya çıkardığı so­runların üstesinden gelemez.

Sahip olduğu şirkete profesyonel bir yapı kazandırmak isteyen girişimcile­rin bir bölümü ise işin başına getirdiği genel müdür ve kadrosundan yalnız kendi talimatlarının yerine getirmele­rini ister. Şirket şeklen kurumsallaşmış görünür ama yönetim biçimi aile şir­ketlerinden farklı değildir. Kurumsal­laşmış şirketlerde vazgeçilmez adam yoktur. Kurumsallaşmanın ilk şartı, adam yetiştirmek ve onlara yetki vere­rek işlerin gelişmesini sağlamaktır. Gerçek anlamı ile kurumsallaşmış şirke­tin başlıca nitelikleri şöyle sıralanabilir:

  • Kurumsallaşmış şirketlerin ayırıcı ni­teliği, pazardaki ve tüketici tercihlerin­deki değişime uyum gösterebilmektir.
  • Şirketin gelişmesinde itici güç içsel enerji ve dinamizmdir. Gelişme, yöne­timin çalışanları iteklemesi ile değil, çalışanların şirketin gelişmesine yapa­cakları gönüllü katkının koordinasyonu ile sağlanır.
  • Modern anlamı ile kurumsallaşma­nın önemli ölçülerinden biri “hız”dır. Şirket ister büyük ister küçük olsun, ortamdaki değişime ve gelişmelere en kısa sürede tepki verecek bir reaksiyon hızına ulaşmış olmalıdır.
  • Bilgi çağında ancak “öğrenen şirketler" kurumsallaşabilir.
  • Kurumsallaşmış şirkette yönetim ku­rulu, bir strateji üretim merkezi gibi çalışır.
  • Şirket hangi konumda bulunursa bu­lunsun, kurumsallaşmış şirketin stra­tejik hedefi, kendi dalında Türkiye’nin en iyisi olmak, Avrupa ve dünya stan­dartlarında mal ve hizmet üretmektir.