Leontief Paradoksu

(Leontief paradox, Leontief empirical findings) Rus kökenli ABD’li iktisatçı Wassily Leontief’in Hecksher-Ohlin Teorisi’ni ampirik teste tabi tuttuğunda ortaya çıkan sonuç Leontief paradoksu olarak adlandırılmıştır. Hecksher-Ohlin Teorisi’ne göre her ülke kendinde göreli olarak bol bulunan ve ucuz olan üretim faktörünü yoğun olarak kul­landığı dallarda uzmanlaşmakta ve bu dallarda ihracat yapmaktadır. Leontief, ABD dış ticaret verilerini inceledikten sonra ABD’nin ihracatının emek yoğun, ithalatının ise sermaye yoğun olduğu sonucuna varmıştır. ABD’de serma­yenin göreli olarak bol, emeğin ise kıt olduğunu dikkate alan Leontief, Hecksher-Ohlin Teorisi’nin yanlış olduğu­nu ileri sürmüştür. Ancak Leontief’in hesaplarında, işçi arzı konusunda emek birimini değil etkinlik birimlerini kul­lanması ve ABD’li işçinin aynı serma­ye ile çalışan yabancı işçilerden üç kez daha verimli çalıştığını varsayması dö­nemin bazı iktisatçıları tarafından eleş­tirilmiştir.