Liberal Ekonomi Politikalarına Geçiş

Demokrat Parti’nin 1950 Mayıs ayında iktidar olmasından sonra, Menderes hükümetleri, CHP’ye göre daha libe­ral ekonomik politikalar uygulamaya başladı. 1954’ten sonra özel sektörün sanayi yatırımları artış eğilimine girdi. Ancak yeni KİT’lerin kurulmasına da devam edildi. Tarımda traktör sayısı­nın artması ve dünya konjonktürünün uygunluğu nedeniyle 1950-1953 döne­minde yüksek büyüme hızlarına ulaşıl­dı. Ancak büyüme döneminin ardından uzun süreli bir kriz geldi.

1950-8 Mart: Odalar Birliği Kanunu çıkarıldı.

10 Ağustos-4 Ekim: Hükümet ithalatta liberasyon uygulamasını başlattı. Buz­dolabı ve radyo gibi dayanıklı tüketim mallarının ithalatı arttı.

22 Ekim: Türkiye’nin nüfusunun 20 milyon 947 bin 188 olduğu açıklandı.
 • Özel sektöre uzun vadeli sanayi yatı­rım kredisi vermek üzere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası kuruldu.
 • Cemil Akar, Arı Bisküvi Fabrikası’nı kurdu.
 • Bursalı girişimci ve mucit Kamil Tolon, fabrikasında ürettiği çamaşır ma­kinesini pazara sundu.
1951-9 Ağustos: Ücretli hafta tatili ka­nunlaştı.

10 Ağustos: Denizcilik Bankası kuruldu.

1952-5 Mayıs: Kibrit tekeli kaldırıldı.

28 Ağustos: Et Ve Balık Kurumu ku­ruldu.

22 Eylül: Döviz sıkıntısı başlayınca it­halatta serbestleşme uygulamasına son verildi.

22 Kasım: Nejat Eczacıbaşı ilaç fabri­kası kurdu.
 • Sapmaz Ailesi Güney Sanayi tekstil fabrikasını faaliyete geçirdi.
1953-5 Ocak: İş Bankası ve Unilever ortaklığı ile bir nebati yağ fabrikası üre­time başladı.

13 Mayıs: Turizmi Teşvik Kanunu ka­bul edildi.

1 Eylül: Kurulan Tevzin Fonu ile ihra­cat için bir paralel kur oluşturuldu.
 • Ekonomi 1950-1953 dönemindeki dört yılda toplam olarak yüzde 53.6 gibi yük­sek bir oranda büyüdü.
1954-15 Ocak: Vakıflar Bankası kuruldu.

18 Ocak: Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kabul edildi.

28 Şubat: Devlet Su İşleri Genel Mü­dürlüğü kuruldu.

7 Mart: Kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile petrol aramaları­nın başlatılması kararlaştırıldı.

19 Eylül: Konya Şeker Fabrikası üreti­me geçti.

21 Eylül: Amasya Şeker Fabrikası açıldı.
 • Ekonomide başlayan kriz 1958’e kadar sürdü. Enflasyon oranı yükselirken bü­yüme oranları geriledi.
 • Hacı Ömer Sabancı ve Salih Bosna or­taklığı ile Bossa Tekstil Fabrikası kuruldu.
 • Hatay Sarıseki’deki gübre fabrikası üretime başladı.
 • Vehbi Koç ile Lutfi Doruk ortak ola­rak Erel Çelik’i kurdu. Şirketin adı daha sonra Arçelik oldu.
 • Raif Dinçkök 1943’te iş hayatına atıldık­tan 11 yıl sonra beş fabrikaya sahip oldu.
 • Durmuş Yaşar, İzmir Bornova’da bir boya fabrikası kurarak sanayiciliğe baş­ladı.
1955-8 Mart: Türk Traktör’de ilk yerli traktör montajı yapıldı.

23 Ekim: Türkiye’nin nüfusunun 24 mil­yon 64 bin 173’e yükseldiği açıklandı.

25 Ekim: Elazığ Çimento Fabrikası açıl­dı.

6 Kasım: Kayseri Şeker Fabrikası üre­time başladı.
 • Ödemeler Dengesi krizi nedeniyle it­halat duraklayınca, metal işkolunda ithalatı ikame edecek yeni fabrikalar kurulmaya başlandı. Profilo, Demirdöküm, Kavel, Mannesmann Boru, ve Fe­deral Kamyon fabrikaları bu dönemde kuruldu.
1956-6 Şubat: Şekerbank faaliyete geçti.

6 Nisan: Tunçbilek Santralı hizmete açıldı.

8 Nisan: Sarıyar Barajı ve HES’te elektrik üretimi başladı.

30 Haziran: Savaş döneminde uygu­lanan ve sert hükümleri bulunan Milli Korunma Kanunu, bazı değişikliklerle yeniden yürürlüğe sokuldu.

27 Eylül: Özel sektörün ilk kibrit fab­rikası Koç Grubu tarafından Türkay adı ile açıldı.

30 Eylül: Erzincan ve Erzurum şeker fabrikaları üretime geçti.

 • Necmettin Erbakan ve arkadaşlarının kurduğu Gümüş Motor fabrikasında üretim başladı.
 • İbrahim Fazıl Verdi ile oğulları Ferruh Ali ve Nejat Hasan, İstanbul Tuzla’da Willys markası ile üretim yapan cip fabrikası kurdu.
1957-1 Ocak: Yeni Ticaret Kanunu yü­rürlüğe girdi.

6 Eylül: Eskişehir Sanayi Sitesi hizme­te açıldı.

16 Eylül: İstanbul’da 12 bin konutluk Ataköy sitesinin temeli atıldı.

11 Ekim: Afyon Çimento Fabrikası üretime başladı.
 • Tahtakale’nin canlanışı: Resmi kur­da 2 lira 80 kuruş olan doların değeri karaborsada 20 liraya kadar tırmandı. Döviz sıkıntısı nedeniyle motorlu araç­lar için yedek parça ithal edilemedi.
 • Fuat Süren, takım tezgâhları üreten Makine Takım Endüstrisi’ni faaliyete geçirdi.
1958-31 Mayıs: Haydarpaşa Limanı’nın birinci kısmı hizmete açıldı.

4 Ağustos: Yapılan devalüasyonla do­ların değeri ihracatçı için ödenen prim­lerle 2 lira 80 kuruştan 9 lira 2 kuruşa yükseltildi. Alınan karar, siyasi ve sos­yal huzursuzluklara yol açtı.

7 Eylül: Soma Termik Santralı faaliye­te geçti

21 Eylül: Manisa ve Denizli’de tekstil fabrikaları üretime başladı.

22 Eylül: İzmir Alsancak Limanı hiz­mete açıldı.

23 Eylül: Aydın Tekstil Fabrikası’nda üretim başladı.

25 Eylül: Kemer Barajı ve HES hizme­te girdi.

31 Aralık: Demirköprü Barajı ve HES açıldı.
 • Dört yabancı petrol şirketi tarafından Ataş Rafinerisi kuruldu.
 • Cer Atelyesi, Eskişehir Demiryolu Fabrikası’na dönüştürüldü.
 • Asım, Hüseyin ve Kerim Kocabıyık Halkalı’da Borusan Boru Sanayii’ni faaliyete geçirdi. Yatırımlarını sürdü­ren Asım Kocabıyık, 2000’li yıllarda ABD’de boru fabrikası kurdu.

1959-11 Mayıs: Türkiye’nin ödeyeme­diği dış borçları, erteleme anlaşması ile yeniden yapılandırıldı. Paris Anlaşma­sı ile getirilen konsolidasyon, borçların takside bağlanmasını öngörüyordu.

31 Temmuz: Türkiye Avrupa Ekono­mik Topluluğu’na üye olmak için baş­vurdu.

 • Hirfanlı Barajı ve HES açıldı.
 • Vehbi Koç, Otosan şirketini kurdu. Fabrika 1 yıl sonra açıldı.
 • İbrahim Bodur Çanakkale Seramik Fabrikaları’nı faaliyete geçirdi. İbrahim Bodur Holding 2000’li yıllarda Kale Ka­lıp ile savunma sanayisine girdi ve ileri teknoloji alanına yatırımlar yaptı.

1960- 22 Ağustos: Milli Birlik Komi­tesi, primleri kaldırarak 4 Ağustos 1958 Devalüasyonu’nu kesinleştirdi.

23 Ekim: Nüfus sayımı sonunda nüfu­sumuzun 27 milyon 754 bin 820’ye yük­seldiği açıklandı.
 • Eskişehir’de Devrim adıyla ilk yerli otomobil üretildi.
 • Federal Kamyon Fabrikası’nın adı Türk Otomotiv Endüstrisi (TOE) oldu.
 • Metaş’ta (İzmir) özel sektörün ilk ark ocağı faaliyete geçti.