Liberalizasyon

(Liberalization) 1-Dış ticaret ve serma­ye hareketleri üzerindeki her tür sınır­lamanın kaldırılması veya azaltılma­sıdır. Türkiye’de 1950 ve 1951 yılında ithalatta liberalizasyon uygulamış an­cak döviz rezervlerinin azalması üze­rine bu uygulamadan vazgeçilmiştir. 2-Ekonomide her türlü devlet müda­halesinin azaltılması ile serbest piyasa sisteminin işleyişinin sağlanması için alınan önlemler de liberalizasyon ola­rak adlandırılmaktadır.