Liberalizm

(Liberalism) Liberalizm, politikada,ekonomide ve dünya görüşü konularında bireyciliği ve özgürlüğü savunan fikir ve politika akımlarını tanımlayan genel bir terimdir. Dini konularda vicdan öz­gürlüğünü, politikada demokrasi ilkele­rini benimseyen liberaller ekonomide de serbestleşme istemişlerdir. Bu gö­rüşü benimseyenler, ithalat serbestli­ğini, gümrük vergilerinin indirilmesini, serbest rekabeti savunmuş ekonomiye devlet müdahalesine karşı çıkmıştır. Bu akım, Büyük Sanayi Devrimi sürecinde İngiltere’de doğmuştur. Liberallerin ekonomideki sloganı “Bırakınız yap­sınlar, bırakınız geçsinler”dir. Liberal görüşleri savunanlar arasında Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bent­ham. Richard Cobden ve John Stuart Mill de vardır. İkinci Dünya Savaşı’nın öncesinde ve sonrasında güç kaybeden liberal ekonomik düşünce ve politika 70’li yıllarda tekrar ön plana çıkmış ve 1980 ile 2010 arasında etkili olmuştur.