Lojistik

(Logistics) Küreselleşme döneminde entegre tesisler çözülüp dünyanın dört bir köşesinden hesaplı ve kaliteli ara malı ve girdi alımı önem kazandı. Bu sü­reçten kazançlı çıkan sektörler ise ulaş­tırma ve lojistik oldu. Stok maliyetleri­ni asgariye indiren “zamanında üretim” (just in time) ve yalın yönetim gibi yeni yönetim teknikleri ise sektörün önemi­ni daha da artırdı. Zamanla yarışan sek­tördeki en ufuk bir aksaklığın, stokların düşük tutulduğu bir ortamda üretimi durdurma tehlikesi bulunduğu için lo­jistik sektörü elektronikteki en son tek­nolojileri de etkin bir şekilde kullandı. Pazarlamada dağıtım kanallarının stra­tejik önemi de lojistik sektörüne duyu­lan ihtiyacı sürekli olarak artırdı.

21. yüzyılın başından itibaren dünya­da her türlü ulaştırma imkânına etkin bağlantıları olan, depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, yükleri bölme, birleştirme ve pa­ketleme gibi faaliyetleri gerçekleştiren “lojistik köy” örgütlenmelerine öncelik verilmektedir. Türkiye’de de bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

Ulaştırma ve lojistikte, son yıllarda depo inşaatına ve araç takibi, dağıtım optimizasyonu ve depo yönetimine yö­nelik yazılımlar önem kazanmaktadır. Özellikle RFID teknolojisi radyo fre­kansları aracılığı ile takip ve güvenlik işlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır.