Maastricht Kriterleri

(Maastricht Criteria) Avrupa Birliği üye ülkelerin Avrupa Ekonomik ve Pa­rasal Birliği’ne katılabilmek için sağla­mak zorunda oldukları performans kri­terleridir. Bu kriterler şunlardır:

Enflasyon oranı: Fiyat istikrarı ba­kımından en iyi performansa sahip üç ülkenin yıllık enflasyon oranları orta­laması ile herhangi bir üye ülkenin enf­lasyon oranı arasındaki fark en çok 1,5 puan olmalıdır.

Faiz oranı: Fiyat istikrarı bakımından en iyi performansa sahip üç ülkenin faiz oranından en çok 2 puan fazla olabilir.

Kamu Borçları: Kamu borçlarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüz­de 60’ı aşmaması gerekir.

Kamu açığı: Kamu açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 3’ün altın­da bulunmalıdır.

Kur istikrarı: Ülkenin ulusal parası, 2 yıl süre ile kur istikrarını korumuş olma­lıdır. Bu hedeflerle üye ülkeler arasın­daki performans farklılıklarını orta­dan kaldırılması amaçlanmıştır. Ancak 2008-2009 Krizi’nde İrlanda, Yuna­nistan ve İtalya’nın bu kriterlere uyum sağlayamadıkları görülmüştür.