Makroekonomi

(Macroeconomics) Ekonominin bütü­nünü etkileyen incelemeler makroeko- nomi olarak adlandırılır. Toplam üretim, toplam istihdam ve işsizlik, genel fiyat düzeyi, ekonominin büyüme hızı gibi ekonomik büyüklükler ve bunların ara­sındaki bağlantılar makroekonominin başlıca analiz alanlarındandır. Bu ana­lizlerin amacı ekonominin mevcut işle­yişini anlamak, gelecek için tahminler­de bulunmak ve ekonomi yönetimi için politikalar üretmektir. Makroekonomik politikaların temel amaçları yüksek bir istihdam düzeyi, yeterli bir üretim artışı ve makul bir fiyat istikrarı sağlamaktır. Makroekonomik politikanın en önemli araçları, para ve maliye politikaları­dır. Para politikaları genellikle merkez bankaları tarafından yürütülmektedir. Merkez bankaları para ve kredi arzı­nı çeşitli yollarla kontrol etmektedir. Makroekonomik politikanın diğer aracı maliye politikasıdır. Bunun için büt­çe büyüklükleri kullanılır. Ekonomiyi canlandırmak için kamu harcamaları artırılabilir veya vergiler azaltılabilir. Makroekonomik analizin gelecek hak­kında ipuçları verebilmesi ve belirlenen hedeflere maliye ve para politikaları ile ulaşılması, tutarlı bir planın hazırlan­ması ile mümkün olabilmektedir.