Maliye Politikası

(Fiscalpolicy) Belirli iktisadi amaçlara ulaşmak için kamu harcamaları, vergi ve bütçe gibi mali büyüklüklerin miktar ve bileşiminde yapılan ayarlamalardır. Maliye politikasının, para politikası ve ekonomin genel stratejileri ile uyumlu olması gerekmektedir. Keynes öncesi dönemde mali araçların iktisadi denge üzerindeki etkisinin olamayacağı var­sayımı nedeniyle maliye politikasının, düşük düzeyde kamu harcaması, taraf­sız vergi ve denk bütçe ilkeleri ile yü­rütülmesi gerektiğine inanılmaktaydı. Keynes, maliye politikasının ekonomik istikrar ve büyüme için kullanılması gerektiğini savunmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde maliye politikası özel­likle iktisadi gelişme amacına yönelik olarak kullanılmaktadır. Ancak maliye politikasında büyüklükler kadar bütçe, kamu harcamaları ve vergiler gibi de­ğişkenlerin en uygun bileşimini bulmak da önem kazanmaktadır.