Maliyet Muhasebesi

(Cost accounting) Girdi ve ürün maliyet­lerini ile ilgili bilgileri toplayan, bunları analiz ederek yorumlayan bir muhasebe dalıdır. Bir işletmenin satışa sunduğu mal ve ya hizmeti üretmek için kullan­dığı her türlü faktöre harcanan kaynak­ların maliyet kayıtlarını tutar. Maliyet muhasebesi uzmanlarının ilk görevi satılan malın ve hizmetin maliyetini he­saplamak, maliyetleri düşürecek yol ve yöntemleri araştırmaktır. Maliyet mu­hasebesi bölümü araştırma sonuçlarını, bulgularını ve önerilerini şirket yöneti­mine iletir. Bu muhasebe türü bir içsel analiz ve denetim aracı olduğu için be­lirli standartlara ve şekil şartlarına uyum zorunluluğu yoktur. Maliyetlerin düşü­rülmesi net kârı artıracağı için bütçeleme ve planlama çalışmalarında maliyet muhasebesi teknikleri yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Fiyat incelemeleri ve ürünün satış fiyatının belirlenmesinde maliyet değerleri esas alınır. Şirkette fiili maliyetlerin bilimsel esaslara göre be­lirlenmiş standart maliyetler veya rakip firmalarda aynı ürünün maliyet düzeyle­ri ile karşılaştırılması ise yönetimin ala­cağı temel kararlara ışık tutabilir.