Marka Geliştirme Endeksi

(Brand Development Index: BDI) Bu endeks bir markanın belirli bir tüketi­ci grubundaki performansını, gruptaki tüm tüketiciler arasındaki performan­sı ile karşılaştırarak ölçer. Endeksi hesaplamak için P pazarında marka­nın satış yüzdesi, P pazarının toplam nüfus içindeki yüzdesine bölünür ve çıkan sayı 100 le çarpılır. Her iki oran eşit olduğunda endeks 100 olarak he­saplanır. Örneğin belirli bir pazarda veya herhangi bir tüketici segmentinde markanın payı yüzde 12, o pazarın veya segmentin toplum nüfus içindeki payı da yüzde 12 ise endeks 100 değerini alır. Endeksin 100’ün altında değer alması satışların nüfusa oranla düşük olduğu düşündürür.

Bu durumda sorunun kaynağı araştırı­lır ve gerektiğinde pazarlama yöntem­leri değiştirilir. Aynı konuda kullanılan diğer bir endeks olan Kategori Gelişim Endeksi’nde (Category Development Index: CDI), hesaplama ürün kategorisi esas alınarak yapılır.