Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

(Maslow’s hierarchy of needs) ABD’li hümanist psikolog Abraham Mas- low’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki beş temel kategori şunlardır:

Fizyolojik İhtiyaçlar: Açlık, susuzluk ve buna benzer temel yaşamsal ihti­yaçlar, hayat piramitinin tabanında yer alır. Maslow’a göre, fizyolojik ihtiyaçla­rını giderememiş bir kişi için diğer ihti­yaçların bir önemi yoktur.

Güvenlik İhtiyacı: Fizyolojik ihtiyaç­larını karşılayan insanlar hayatlarını güvenli bir şekilde sürdürmek ister. Ba­rınma, güvenlik ve korunma bu katego­rideki ihtiyaçlardandır.

Sosyal İhtiyaçlar: Bu gruptaki ihti­yaçların en önemlisi aidiyet duygusu­dur. Ait olma ihtiyacı karşılandıktan sonra sıra sevgi, kabul görme ve sosyal hayatın bir parçası olma ihtiyaçlarına gelir. Aile kurma ve etrafındaki kişilerle duygu alışverişinde bulunma gibi dav­ranışlar insanların sosyal ihtiyaçların­dan kaynaklanır.

Takdir ve Saygınlık İhtiyacı: Birey hem kendisine güven ve saygı duymak, hem de başkalarının kendisini takdir et­mesini ve saygı duymasını ister. Başarıya ulaşma ve sosyal statüye sahip olma bu kategorideki ihtiyaçlar arasındadır.

Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: Bu ihtiyaç, hiyerarşinin en üst basama­ğında yer alır. Her bireyin kendine göre kişiliği, yetenekleri ve becerileri vardır. Kişi kendine ait bu nitelikleri geliştir­me ve kanıtlama ihtiyacını duyar. Maslow bu beş temel ihtiyacın dışında iki tane daha ihtiyaç önermiştir. Bunlar, bilişsel ve estetik ihtiyaçlardır.