Misyon

(Mission) Bu terim bir kişinin veya bir grubun üstlendiği ve yerine getirmek için uğraştığı özel görev anlamında kullanılır. Misyon belgesi işletmenin hikmet-i vücudunu, varlık nedenini ve ne yapmak istediğini kısa ve öz olarak belirten bir belgedir. Esasında yazılı bir belgesi bulunmasa da her işletmenin bir amacı ve üstlendiği görev vardır. Ancak misyonun kelimelere dökülmesi duru­munda tüm çalışanlar tarafından bili­nir ve benimsenebilir. Tüm faaliyetlere misyon belgesinde belirtilen amaçlara göre yön verilir. Vizyonun aksine mis­yon gelecekle değil bugünkü durumla ve gösterilen faaliyetle ilgilidir. Misyon­daki ifadelerin şirketin bugünkü üreti­minde somutlaşması beklenir. Ancak vizyon orta vadede değişebildiği halde bir şirketin temel misyonu zaman için­de çok az değişiklik gösterir. Vizyonu geleceğin derinliğine uzanan köklere benzetirsek, ağacın gövdesi misyondur. Gelecek ile ilgili hedefler, bir misyon belgesinde özetlenerek, hayat boyu sü­recek bir göreve dönüştürülür. Belirle­nen misyona uygun olarak hazırlanan stratejiler, planlar ve programlar, bir süre sonra meyvesini vermeye başlar.