Moratoryum

(Moratorium) Borçlu ülkenin ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçla­rının tümünü veya bir kısmını ödeye­meyeceğini ilân etmesidir. Bu süreç genelde borçlu ve alıcı arasında yapı­lan görüşmeler sonrasında borcun ye­niden yapılandırılması ile sonuçlanır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1875 yılında tatil-i tediyat (ödemelerin durdurulması) kararı alınmıştı. Cum­huriyet döneminde ise Türkiye 1930’da 1958’de ve 1977-1980 döneminde dış borçlarını ödemekte zorlanmıştı.