Nesnelerin İnterneti

(Internet of Things: IoT) Nesnelerin ve evlerde kullanılan eşyaların hem birbirleri ile hem de daha büyük in­ternet sistemleri ile bağlantılı olduğu, veri gönderip aldığı bir iletişim ağıdır. “Nesnelerin İnterneti” terimi ilk kez Kevin Ashton tarafından 1999 yılında kullanılmıştır.

Terimdeki nesne kelimesi bir mutfak aleti, vücut içine implantı yapılmış bir defibrilatör veya fabrikalardaki bir kaynak makinesi de olabilmektedir. Nes­nelerin internet aracılığı ile iletişim sistemine dahil olması tekil anahtar (unique identifier) ile işaretlendikten sonra gerçekleşmektedir. Nesneler, bu­lundukları ortamdaki değişimi algıla­maları için tek tek erişilebilir olan sensörlerle donatılmışlardır. Çok sayıdaki nesneden gelen verilerin değerlendiril­mesi için “büyük veri” (big data) tekno­lojisi kullanılmaktadır.

Nesnelerin interneti ve sınai internet sistemleri ile sanayi dallarında verim­liliğin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. İşyerlerinde makinelerin ve tezgâhların kablolu veya kablosuz olarak birbirleri­ne bağlanması, hammadde, yarı mamul ve ürün taşıma araçlarının bağlantı­lar ile sistemle bütünleştirilmesi akıllı fabrikalarda kaliteyi yükseltirken ma­liyetleri düşürmektedir. Ulaştırma sek­töründe taşıt araçlarındaki sensörler, aracın konumu ile ilgili bilgileri belirli trafik merkezine iletmekte, tüm araçlar­dan gelen bilgiler işlenip değerlendikten sonra çıkan sonuç tekrar araç sahibinin bilgisine sunulmaktadır. Tüm taşıt araç­larından belirli bir merkeze akan veriler ise trafiğin düzenlenmesi ve planlan­ması için kullanılmaktadır. Kentlerdeki hava kirliliği ile ilgili verilerin nesnele­rin interneti sayesinde gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi de önlemlerin gecikmesini önleyebilmektedir. Nesne­lerin interneti, akıllı şehir uygulamaları çerçevesinde park yeri, ışıklandırma ve atık yönetimi gibi alanlarda da kullanı­labilmektedir.

Akıllı ev uygulamaları aydınlatma, iklimlendirme, eğlence ve güvenlik gibi konularda uzaktan yönetime imkân ve­recektir. Nesnelerin interneti tarım sektöründe sulama, zararlılarla mücadele ve benzeri konularda kullanılacaktır.