Net Büyüme Hızı

(Net growth rate) Bir ekonomide ge­nellikle bir yıl olmak üzere belli bir dö­nemde gerçekleşen büyüme hızından söz konusu dönemde kaydedilen nüfus artış oranının çıkarılmasıyla hesap­lanan büyüklüktür. Bu büyüklük aynı zamanda kişi başına düşen milli gelirin yıllık artış oranıdır. Hesaplamada (1+ Büyüme oranı) / (1 + Nüfus artış oranı) -1 formülü kullanılır.

Büyüme oranının yüzde 7, nüfus artış hızının yüzde 1.5 olduğu bir ekonomide net büyüme oranı yüzde 5.42dir.