Niş

(Niche) Niş, mimaride bir yapıdaki girintiler için kullanılan bir terimdir. Biyolojide bir canlının varlığını sürdü­rebileceği kendine özgü yaşama orta­mını tanımlar. Terimin iş hayatındaki anlamı da diğer anlamlarına yakındır: İş hayatında “niş”, bir girişimcinin ka­zanç sağlayabileceği bir pazar boşluğu anlamına gelir. Pazarda bulunan boşlu­ğa ilk girenler daha kolay müşteri bulur, satışlarını daha hızlı artırır ve yıpratıcı rekabetten hiç olmazsa bir süre uzak ka­lır. Nişler, yalnız yeni işe başlayan genç girişimciler için değil, küçüklü büyüklü tüm firmalar için de önemlidir. Pazarda yeni oluşan boşlukları bulamayan, dol- duramayan dev firmalar, liderliği kısa sürede kaybedebilir.

İnternet niş pazarlaması için yeni im­kânlar sunmaktadır. Örneğin nüfusu 100 bin olan bir kentin 10 bin nüfuslu bir semtinde düğme satan bir dükkâ­nın iş hacmi sınırlı kalabilir. Ancak in­ternetle eve teslim satış yapıldığında kentin tamamından müşteri edinme potansiyeli vardır.

Bir niş bulmak ve bu nişten kazanç sağ­lamak için şu zihinsel faaliyetleri yeri­ne getirmek gereklidir:

Odaklanmak: Niş pazarlamasında tablonun bütünü kadar hedeflenen pa­zar boşluğuna odaklanmak da önemli­dir. Odaklanma başarı için gerekli olan uzmanlaşmanın da ilk adımıdır.

Farklı düşünmek: Alışılagelen dü­şünce tarzları ve geleneksel iş kurma yöntemleri ile yapılan niş araştırmala­rında, pazar boşluklarını bulmak zor­dur. Olaylara, insanlara farklı bir açıdan bakıldığında ve aykırı görünen yollar denendiğinde niş kendini gösterir. Kültürü ve yaşam tarzlarını ince­lemek: Bazı kazançlı işlerin ipuçları uzaklarda değil insanların yanı başında olabilir. Geleneksel kültür ögelerinin ve gündelik hayatın dikkatli bir şekilde incelenmesi, yeni iş fikirleri için bir “fi­delik” görevini yapar.

Trendleri yakalamak: Gözlem, araş­tırma ve analiz yaparak yeni trendlerin rotasını tahmin etmek mümkün olabilir. Sorunları ve ihtiyaçları araştır­mak: Niş ararken hareket noktasının “ürün” değil “ihtiyaç” olması gerekir. Sorun ve ihtiyaç yaygınsa, pazara sunu­lacak ürüne veya hizmete alıcı bulmak daha kolay olur.

Değişimin ipuçlarını aramak: Belir­li bir dönemde pazar ve talep haritası­na bakıldığında pazarda bir boşluk, bir niş yokmuş gibi görünür. Ancak bu dev harita, gençlerin pazara girmesi, zevk ve tercihlerin değişmesi ile yıldan yıla yeniden çizilir. Değişim nedeniyle taş­ların sürekli yerinden oynadığı ulusal pazarda yeni nişler oluşur. Değişimin yönünü iyi tespit edenler bu pazar boş­luklarını herkesten önce algılayabilir.

Yukarıdaki adımlar talep ve hedef kitle analizleri ile birleştirildiğinde başarı ihtimali yükselir.