Normal Maliyet

(Normal costing, absorption costing) İmalat maliyetleri faaliyet devrelerinin fiili ve gerçek masraflarına göre hesap­landığı takdirde, sonuç almak gecikebi­lir ve masraflarda dönemden döneme farklılıklar ortaya çıkabilir. Hesapla­maları hızlandırmak için en iyi yöntem “standart maliyet” sistemidir. Bunu uy­gulamayan şirketler daha basit bir sis­tem olan “normal maliyet” sisteminden yararlanabilir. “Normal maliyet” adıyla daha çok Almanya’da rastlanan bu sis­temin esası, maliyet unsurlarını önce­den bazı istatistik metotlarla tahmin etmek ve kısa devreli hesaplarda bu maliyetleri kullanmaktır. Bu sistemde, bir yandan normal sayılan tahmini ma­liyetler ile kısa devreli maliyet hesap­ları yapılırken, bir yandan da dönemin gerçek imalat masrafları tespit edilir.